dożywianie od stycznia 2014 - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 47 z 52    [ Posty: 514 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 13 sty 2014, 12:23

Zwrotowi nie podlegają wszystkie swiadczenia!!!!!!
Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia

Jak wspomniano, część świadczeń to świadczenia przyznane osobie lub rodzinie pod warunkiem zwrotu całości wartości lub jej części. Do świadczeń takich należą:

● zasiłki celowe i okresowe przyznane pod warunkiem zwrotu (zgodnie z art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej),

● wydatki na usługi opiekuńcze,

● wydatki na pomoc rzeczową,

● wydatki z tytułu zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie,

● wydatki w postaci opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

● opłaty za pobyt w domu dla osób z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

● świadczenia nienależnie pobrane.

Ważnym przepisem w tej kwestii jest art. 96 ustawy o pomocy społecznej. Przepis ten ustala bowiem kolejność osób zobowiązanych do zwrotu kosztów poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej oraz określa zasady zwrotu.

Art. 96. 1. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:

1) osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej;

2) spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej – z masy spadkowej;

3) małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej – jedynie w przypadku, gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.

2. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

3. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. (...).

Odpowiedzialność osoby, która sama korzystała z pomocy za pokrycie kosztów, nie budzi wątpliwości. Co do odpowiedzialności rodziny osób korzystających z pomocy – sprawa jest już trudniejsza. Należy pamiętać, że ustawa o pomocy społecznej przez „rodzinę” rozumie także osoby niespokrewnione, razem gospodarujące. Ustawa nie określa, kto konkretnie będzie zobowiązany do zwrotu: czy każdy z członków rodziny, którzy występowali w czasie pobierania pomocy, a może odpowiedzialność ma charakter solidarny (tzn. do pełnej wysokości zadłużenia/obowiązku każdy z członków rodziny, bez znaczenia jest to, kto należność zwróci). Wszyscy pracownicy socjalni, którzy kiedykolwiek próbowali odzyskać koszty udzielenia pomocy, wiedzą, jak trudno jest odzyskać zwrot kosztów za usługi opiekuńcze. Jedynie w przypadku, gdy rodzina sama poczuwa się do takiego obowiązku, opłaty są wnoszone. Ustalenie zobowiązanego w drodze decyzji administracyjnej jest w praktyce niemożliwe. Podobna sytuacja i trudności są w przypadku spadkobiercy osoby, która korzystała z pomocy społecznej.

Po pierwsze, aby uznać kogoś za spadkobiercę, należałoby przeprowadzić postępowanie spadkowe i żądać ustalenia masy spadkowej. Zwyczajowo przyjęte jest, że jeśli zmarły nie pozostawia nieruchomości lub wysokich kont bankowych, rodzina w ogóle nie występuje o ustalenie nabycia spadku i wyjaśnienia masy spadkowej i dzieli się ruchomościami osobiście. Nawet w przypadku zaistnienia spadku nieruchomości, nie można zmusić nikogo, aby o stwierdzenie nabycia spadku wystąpił. Często spadkobiercy nie spieszą się z tym postępowaniem z powodu niewiedzy, nieznajomości przepisów spadkowych itp. Wprawdzie gmina, jako zainteresowana w sprawie (mająca w tym interes zgodnie z art. 1025 k.c.), może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, lecz trudności z tym związane oraz koszty zazwyczaj znacznie przewyższają wartość kwoty przypisanej do zwrotu. Komentowana ustawa (w art. 96 ust. 2) ogranicza zresztą tę odpowiedzialność tylko w przypadku niektórych świadczeń w stosunku do osób, które mają dochody przekraczające wysokość kryterium dochodowego. W przypadku osób przebywających w domu dla matek z małoletnimi dziećmi, pomimo uchwał rady powiatu lub rady gminy, koszty pobytu w efekcie i tak ponosi gmina. Podobnie jest w przypadku pobytu w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej.

Jeżeli ściągalność zadłużenia ma być efektywna – konieczna jest dalsza nowelizacja tego przepisu.

3.4.2. Zwrot świadczenia nienależnie pobranego

Świadczenia nienależnie pobrane, zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej, podlegają zwrotowi. Zwrócić je powinna osoba lub rodzina korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej niezależnie od dochodu. Należy więc zdefiniować pojęcie świadczenia nienależnie pobranego.

Art. 6. (...) 16) (...) – świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej.

Definicja ta jest wąska, ponieważ ogranicza pojęcie nienależności świadczenia do sytuacji zawinionych przez stronę. Prowadzi to do istotnych konsekwencji: nie są świadczeniami nienależnie pobranymi np. świadczenia omyłkowo wypłacone przez organ pomocy społecznej czy świadczenie wypłacone klientowi przez jakąś instytucję (najczęściej ZUS i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – dalej: KRUS) za wcześniejsze okresy itp. Jeżeli więc wypłacone świadczenie nie mieści się w definicji świadczeń nienależnie pobranych, choćby przysporzyło klientowi znacznych dochodów, nie można wydać decyzji o ich zwrocie.

Teoretycznie możliwe byłoby w niektórych przypadkachdochodzenie takich świadczeń na drodze postępowania cywilnego o bezpodstawne wzbogacenie, ale w praktyce szanse na wygranie takiej sprawy są nikłe. Należy zaznaczyć, że warunkiem jest, by klient był świadomy obowiązku informowania o wszystkich zmianach w jego sytuacji majątkowej i rodzinnej, które mają wpływ na prawo do świadczeń.

Wątpliwości organów odwoławczych co do tego, czy klient był informowany i czy informacja była dla niego zrozumiała („jasna”), skutkują zazwyczaj uchyleniem decyzji OPS orzekającej o nienależności świadczeń.

ZAPAMIĘTAJ!

Dołączenie do decyzji przyznającej świadczenie pouczenia o treści art. 109 ustawy o pomocy społecznej (obowiązku informowania organu o zmianach) nie zawsze jest wystarczające. Ważne jest uświadomienie klientowi tego obowiązku.

Dodatkowo zakładana bezwzględność w egzekwowaniu zwrotu świadczenia nienależnie pobranego może być w każdej chwili podważona zapisem art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Mianowicie: jeżeli zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek, zwłaszcza gdy żądanie zwrotu wydatków na świadczenie, które zostało pobrane nienależnie w całości lub części, stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, może na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego:

● odstąpić od żądania takiego zwrotu,

● umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części,

● odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.

Niestety, wielu kierowników OPS obawia się podejmować tego typu decyzje w sprawie zwrotu wydatków i żądają od klienta, by sam zwracał się z odpowiednią prośbą. Wydaje się jednak, że gdy ośrodek posiada pełną dokumentację w sprawie i doskonale wie, że klient nie ma z czego zwrócić świadczenia nienależnie pobranego (np. nadal udziela się temu klientowi pomocy pieniężnej), to decyzję o odstąpieniu od żądania zwrotu można wydać na wniosek pracownika socjalnego.

ZAPAMIĘTAJ!

Z wnioskiem o żądanie zwrotu wydatków na świadczenie może z urzędu wystąpić pracownik socjalny. Należy go stosować w przypadku klientów, którzy w szczególności sami nie potrafią zadbać o swoje sprawy.

Jedynym odstępstwem od zasad zawartych w art. 96 i 98 ustawy o pomocy społecznej jest zasada wynikająca z art. 99 ust. 1.

Art. 99. 1. Osobie, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacano zasiłek stały lub zasiłek okresowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy rentowe, które przyznały emeryturę lub rentę, wypłacają to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków i przekazują te kwoty na rachunek bankowy właściwego ośrodka pomocy społecznej.

Przepis ten jest przepisem szczególnym w stosunku do zasad obowiązujących w ustawie z trzech powodów:

1) świadczenie zwraca się od momentu pobierania nowego, a więc nie stosuje się zasady o uwzględnieniu dochodu z miesiąca poprzedzającego zmianę decyzji,

2) przekazanie kwoty następuje bez wydania przez ośrodek decyzji administracyjnej o obowiązku zwrotu świadczenia z pomocy społecznej,

3) nie można tu zastosować zwolnienia wynikającego z art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Przepis ten uprościł postępowanie o zwrot świadczeń z pomocy społecznej. Warunkiem jest dobra współpraca z organami rentowymi i informowanie ich, że przyznaje się zasiłek stały osobie, która ubiega się o świadczenie rentowe lub emerytalne. Niektóre oddziały ZUS i KRUS same zwracają się do ośrodków, informując o tym, że przyznają świadczenie z ubezpieczenia społecznego osobie, która np. od wielu lat już nie pracowała i jest prawdopodobne, że korzystała z pomocy społecznej. Przepis ten działa zresztą także na korzyść samych klientów, zapobiegając powstawaniu świadczeń nienależnie pobranych.

~nana

Napisano: 13 sty 2014, 12:39

tatto- mógłbys wkleić tam zamieszczony tekst bo mam problem z zalogowaniem się
~OPSO

Napisano: 13 sty 2014, 12:45

do ~OPSO
w takim razie poproszę o twoje projekty uchwał
~inna

Napisano: 13 sty 2014, 12:46

już mam- ale nikt nie napisał o art.96 , który do posiłków nie ma zastosowania
~OPSO

Napisano: 13 sty 2014, 12:48

do inna- no własnie cały czas nie wiemy jak je podjąć - bo nie ma podstaw prawnych- a to co ty napisałaś to myśmy konsultowali z nadzorem wojewody i to są ich wnioski nie moje i jeszcze innych forumowiczów- zauważ ten post ma już 12 stron
~OPSO

Napisano: 13 sty 2014, 13:54

~OPSO~, ja w piątek rozmawiałam z panem w ministerstwie, co zajmuje się dożywianiem i konsultowałam z nim te uchwały, powiedział że oki, ale to oczywiście była rozmowa przez tel...
~inna

Napisano: 13 sty 2014, 14:13

doskonale cię rozumiem- bo Ministerstwo narobiło bałaganu tymi wskazówkami- ale nie ministerstwo ocenia uchwały - tylko nadzór prawny wojewody- my z kolei z nimi konsultowaliśmy i powiedzieli jak wyżej
~OPSO

Napisano: 13 sty 2014, 15:30

a nie powiedział , że uchwały są nie potrzebne, tylko do programu osłonowego?
~ela

Napisano: 13 sty 2014, 17:02

z pisma , które otrzmaliśmy z UW wynika, że uchwały powinny być zgodne z art 8, ust.2 i z art 96 uat. 4 i wtedy dostaniemy dotację . Nie piszą , że dostaniemy jak będą niezgodne.
~MAB-a

Napisano: 13 sty 2014, 23:42

witam wszystkich
otóż Redakcja Gazety Prawnej zwróciła się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o szczegółowe wyjaśnienia bo pierwszy artykuł z dzisiejszego dnia jest jak na razie pierwszym naszym odzewem w prasie. Tak, naszym, tj. pracowników socjalnych za pośrednictwem Gazety Prawnej.
Otrzymałem dzisiaj z Gazety Prawnej odpowiedzi na kolejne pytania Ministerstwa dotyczące, min. uchwał. Oczywiście Ministerstwo odpowiedziało lakonicznie o budżecie, że gminy te środki , które wydadzą mogą na poczet wkładu własnego traktować, ale nie odnieśli się wcale do uchwał rady gminy.
Dzisiaj będę pisał odpowiedzi do redaktora Gazety Prawnej Pana Mariusza Szulca i mam nadzieję, że może temat będzie potraktowany przez Ministerstwo poważnie jak przystało na urząd państwowy, bo jak na razie to Pan Minister zajmuje się otwieraniem żłobków, ohp, cis, kis, itp., skądinąd bardzo potrzebne instytucje, ale niestety zapomniano o pomocy społecznej. Traktuje się nas przedmiotowo do wypłacania zasiłków, pomimo, że Ministerstwo cały czas pisze i organizuje wiele konferencji na temat jakby tu oddzielić pracę socjalną od pracy administracyjnej i jak tu nie przypisywać ops-owi roli płatniczej.
Nie uważam się za orędownika i idealistę w zakresie pracy socjalnej, ale nie ma przyzwolenia na takie traktowanie pomocy społecznej.
pozdrawiam forumowiczów
~tattoo


  
Strona 47 z 52    [ Posty: 514 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x