kwestia ŚP dopytanie - Świadczenia rodzinne

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
Wybrane tematy:
Wzory decyzji Wzory wniosków o świadczenia rodzinne - UKRAINA Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego ZANIM ZAŁOŻYSZ NOWY TEMAT - PRZECZYTAJ! kwestia ŚP dopytanie Kiedy wypłacacie świadczenie rodzinne ??

Napisano: 27 maja 2022, 10:23

W lutym 2022 Pani złożyła wniosek na świadczenie pielęgnacyjnego (z uwagi na opiekę nad matką) . Tut. Ośrodek wydał decyzję odmowną z uwagi na pobieranie przez Panią zasiłku dla opiekuna . Pani złożyła odwołanie od decyzji Ośrodka. SKO wydało decyzję w której uchyliło decyzję Ośrodka i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia wskazując iż winniśmy w pierwszej kolejności uchylić decyzję o przyznaniu zasiłku dla opiekuna i przyznać świadczenie pielęgnacyjne.

zatem wezwaliśmy Panią do złożenia stosownego oświadczenia od kiedy uchylić jej ten zasiłek dla opiekuna. Pani złożyła stosowne oświadczenia wskazując iż prosi o uchylenie od marca 2022 r.
Moje zapytanie jest takie czy w takiej sytuacji ośrodek wydaje już normalnie decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego z uwagi na wskazanie SKO ?

I teraz za okres od 01.02.2022 r. do 28.02.2022 r. odmowa gdyż w obiegu prawnym jest decyzją o przyznaniu zasiłku dla opiekuna i strona wskazała aby uchylić ja od marca dopiero, a od 01.03.2022 r. już przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego ?

Czy wydać decyzję odmowną po prostu i niech się znowu odwoła ?
Violla
Starszy referent
Posty: 554
Od: 17 gru 2015, 15:16
Zajmuję się:


Napisano: 27 maja 2022, 10:36

ja dałabym odmowna decycyzje
Karolina223
Stażysta
Posty: 188
Od: 20 cze 2017, 14:31
Zajmuję się: Świadczenie Rodzinne

Napisano: 27 maja 2022, 10:45

ja się też skłaniam ku odmowie i niech się znowu odwoła.
Violla
Starszy referent
Posty: 554
Od: 17 gru 2015, 15:16
Zajmuję się:

Napisano: 27 maja 2022, 11:25

z Lexa
Przepisy ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) – dalej u.ś.r., dotyczące warunków nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego regulują także sytuacje, w których świadczenie to nie przysługuje. Wprawdzie przepis art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza negatywną przesłankę, w myśl której świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1297), jednakże jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 12 grudnia 2019 r., III SA/Gd 782/19, art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b u.ś.r. winien być wykładany w ten sposób, że wprawdzie wyklucza on możliwość pobierania obu świadczeń jednocześnie, jednakże nie uniemożliwia wyboru przez uprawnionego świadczenia także wówczas, gdy jedno z nich jest już przyznane wcześniejszą decyzją.

W rozpatrywanym przypadku, skoro samorządowe kolegium odwoławcze, (które podzieliło powyższy pogląd) przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia zaleciło przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego stronie, po dokonaniu przez nią wyboru świadczenia (strona wyboru dokonała, a organ uchylił decyzję o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego), ponadto wskazało, że argumentu do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego nie stanowi wiek powstania niepełnosprawności u osoby wymagającej opieki - fakt ten obliguje organ do uznania, że w tej konkretnej sprawie nie występują negatywne przesłanki uniemożliwiające przyznanie świadczenia.

Zauważyć należy, że skoro organ odwoławczy uchylił decyzję organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, to zgodnie z dyspozycją art. 138 § 2a ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - dalej k.p.a., w myśl którego, jeżeli organ pierwszej instancji dokonał w zaskarżonej decyzji błędnej wykładni przepisów prawa, które mogą znaleźć zastosowanie w sprawie, w decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a., organ odwoławczy określa także wytyczne w zakresie wykładni tych przepisów - organ jest związany stanowiskiem samorządowego kolegium odwoławczego w tej sprawie. Wprawdzie organ odwoławczy, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, nie może narzucać mu treści rozstrzygnięcia. To jednak organ, ponownie rozpatrując sprawę, powinien wziąć pod uwagę zalecenia i uwagi, co do wykładni przepisów prawa mających zastosowanie w sprawie, tym samym organ I instancji jest w tym zakresie związany stanowiskiem Kolegium wyrażonym w konkretnej sprawie, a podjęcie nowej decyzji w oparciu o te same przesłanki, które Kolegium odrzuciło, jest nieuprawnione, co oznacza, że organ nie może ponownie odmowę przyznania świadczenia opierać na tych samych przesłankach. Tym samym w tym konkretnym przypadku, organ winien przyznać stronie prawo do wnioskowanego świadczenia
wiem już co najmniej o 2 wójtach, na których nałożono grzywny bo kumaty klient doniósł do prokuratury na niewykonanie zaleceń sko w ponownym postępowaniu
#STANDWITHUKRAINE
#PutinChuj
Tom.
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 7137
Od: 09 mar 2005, 16:10
Zajmuję się: SR, CP, dodatki paliwowe ;)
Lokalizacja: PL

Napisano: 27 maja 2022, 11:46

U mnie jak Strona pobiera SZO a złożyła wniosek o ŚP pisze oświadczenie, że z chwilą przyznania ŚP rezygnuje z SZO i powyższe oświadczenie przesyłam z odwołaniem i aktami sprawy do SKO.

Po otrzymaniu decyzji z SKO do ponownego rozpatrzenia, postępuje wedle zaleceń SKO. W sytuacji przyznania ŚP, strona składa u mnie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania i prowadzę postępowanie w celu uchylenia SZO.
Karolin@
Starszy referent
Posty: 585
Od: 17 sty 2019, 19:08
Zajmuję się: Śr

Napisano: 27 maja 2022, 11:55

Dobrze wszystko rozumiem i dziękuję Wam za pomoc.
Violla
Starszy referent
Posty: 554
Od: 17 gru 2015, 15:16
Zajmuję się:


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x