Młodszy Asystent Rodziny / Asystent Rodziny - nabór Warszawa

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 29 maja 2019, 10:45

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska Młodszego Asystenta Rodziny / Asystenta Rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej na umowę na zastępstwo

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało m.in.:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi,
- udzielanie wsparcia rodzinom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018.0.998 t.j.).

Wymagania konieczne:
- dot. wykształcenia i stażu pracy zgodnie z Art. 12 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)
- niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- osoba aplikująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- osoba aplikująca wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- podanie o przyjęcie do pracy,
- Curriculum Vitea,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,
- kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończony 18 rok życia,
- kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego – dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawienia, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
- podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
- podpisana klauzula o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celu rekrutacji zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art.4 ust.11 RODO udzielam zgody dobrowolnie, oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na n/w adres w terminie do 14 czerwca 2019 r.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Dział Pomocy Specjalistycznej
ul. Bartłomieja 3, 02-683 Warszawa z dopiskiem na kopercie: ,,Młodszy Asystent Rodziny / Asystent Rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej – umowa na zastępstwo”.

Więcej: http://www.opsmokotow.pl w zakładce "Nabór"

BIP WARSZAWA: https://opsmokotow.bip.um.warszawa.pl/N ... meless.htm
AnetaSz
Praktykant
Posty: 21
Od: 19 mar 2018, 13:26
Zajmuję się: pracownik OPS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny