Naliczanie odpłatności za DPS.

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: heiland

Napisano: 23 maja 2018, 13:30

Dzień dobry.

Mam pytanie w jaki sposób naliczana jest naliczana opłata za DPS od członka rodziny. Znam ustawę ale z niej nie wynika jednoznacznie w jaki sposób należy to naliczać. Analizując wyroki sądów można spotkać dwie interpretacje.Dla uproszczenia obliczeń załóżmy ze kwota minimalna na osobę w rodzinie wynosi 500 zł dochód rodziny 6000 zł, rodzina trzy osobowa. Należ wnieść brakujące powiedzmy 2000 zł . Powiność ta powstaje z powodu iż to ojciec mamy z tej rodziny przebywa w ośrodku.

Przykład 1
6000 zł-(500*3 [300%]*3[osób])=1500 zł
Kryterium czy członek rodziny może płacić przekroczony i o taka część może opłacąć DPS.

Przykład 1
6000 zł-(500*3 [300%]*3[osób])=1500 zł
Kryterium czy członek rodziny może płacić przekroczony.
Ale że opłata uiszczać jest zobowiązana tylko mama wiec:
6000 zł/3[osób)-(500*3 [300%])=500zł


Poszukuje odpowiedzi na wiele pytań w sprawie odpłatności za DPS gdyż odnalazł się mój ojciec. Jeżeli są tu osoby które taka jak ja przechodzą przez to i czują wielką niesprawiedliwość lub przechodziły przez to proszę o kontakt [email protected]
synhenryka
Praktykant
Posty: 5
Od: 23 maja 2018, 13:28
Zajmuję się: Poszukuje odpowiedzi.


Napisano: 04 cze 2018, 16:59

Dzień dobry,

Rozumiem, że to sytuacja, w której rodzic odnalazł się po np. 30 latach (a wcześniej się nie zajmował zbytnio...).

UWAGA: post jest długi, będzie kontytuacja

Przy okazji - do wszystkich czytających osób: zapewne w większości jesteście Państwo pracownikami pomocy społecznej. W każdej grupie znajdują się osoby niekompetentne, bezmyślne etc. Moje doświadczenia z pomocą społeczną są takie, że 99% to ludzie oddani sprawie - ale jest też ten margines ludzi obojętnych, znieczulonych (przestraszonych - szef, wójt, burmistrz, RIO...). Mam nadzieję, że te informacje pomogą też Państwu podejmować decyzje zgodnie z sumieniem i ludzkim poczuciem sprawiedliwości (i prawem!). Mam złe doświadczenia (choć jest już światełko w tunelu) - ale też bardzo wiele dobrych.


1. W sprawie orzeczeń dotyczących zwolnienia z odpłatności w sytuacji wyrodnego rodzica, proszę zerknąć na post:

http://www.dps.pl/forum/viewforum.php?f=3

(post: wyrodny rodzic a odpłaność za dps):

http://www.dps.pl/forum/viewtopic.php?f ... 4529a0a8b7

jest tam trochę orzeczeń (jasno i absolutnie jednoznacznie stwierdzających, że art 64 pozwala na udzielenie zwolnienia w sytuacjach wyjątkowych, zwłaszcza w sytuacji trudnych relacji rodzinnych).

Skoro zna Pan przepisy, to na pewno wie Pan, że art 7a KPA nakazuje interpretować normę prawną (jeśli jest niejasna) na korzyść strony. To ważne - nie tylko przy zwolnieniu, ale i samym wyliczaniu opłat. Od razu dodajmy, że argument, na jaki niekiedy powołują się organy ("... nie możemy udzielić zwolnienie, bo art 64a przewiduje tylko przy pozbawieniu praw rodzicielskich, a tu nie ma...") jest bzdurny. Art 64 to katalog otwarty. Niestety, wciąż zdarzają się osoby, które nawet tego nie wiedzą.

2. W tej sprawie interweniował Rzecznik Praw Dziecka (wystąpienia generalne z kwietnia 2017 oraz grudnia 2017) - na stronie Rzecznika Praw Dziecka, dość łatwo znaleźć.

3. Podobnie - Rzecznik Praw Obywatelskich (chyba 23.02.2018) - też jest na stronie RPO.

Warto do tych instytucji (RPO i RPD) się zgłosić, bo naprawdę są zainteresowani tą krzywdą ludzką - i podejmują działania (a indywidualnie chyba mogą się włączać w te sprawy).

Jest też Federacja Socjalnych - podejmują próby naprawy sytuacji, por:

http://federacja-socjalnych.pl/index.ph ... i?start=60

z dnia 9.05.2017 (zeszły rok!).

4. Co do wyliczenia: to jest akurat dość jednoznacznie stwierdzone w orzecznictwie (tzn: takie interpretacje są, nie ma innych - tylko ewentualnie jest niezauważenie błędu). W Pana wypadku winno być tak:

łączny dochód rodziny: 6000
liczba osób: 3
dochód na osobę w rodzinie: 2000
kryterium 300%: 1500
jedna osoba zobowiązana (mama)

TYLKO mama ma obowiązek opłaty ZE SWOJEJ NADWYŻKI PONAD TE 300%. Oznacza to, że opłata wynosić powinna: 2000 - 1500 = 500

Orzeczenia, które tutaj mają znaczenie to:
• Wyrok WSA w Poznaniu II SA/Po 884/12 z dnia 8.03.2013
• Wyrok WSA w Łodzi II SA/Łd 909/16 z dnia 21.03.2017
• Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego I OSK 1006/14 z dnia 16.06.2016
• II SA/Rz 1612/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 20.05.2015
• Wyrok WSA w Rzeszowie II SA/Rz 390/16 z dnia 23.11.2016

(postaram się w kolejnych postach wkleić fragmenty, bo mam)

5. Są prowadzone prace nad zmianą ustawy - w wyniku skutecznie wniesionej petycji sejmowej z dnia 12.04.2017. Niestety, jak można się domyśleć, MRPiPS bardzo konsekwentnie stara się nie dopuścić do realnych zmian, zmiany są kosmetyczne (a chwilami to paragraf 22...). Ale nawet i z tym, co jest, sprawa nie jest beznadziejna.

Pozdrawiam
obserwator
Stażysta
Posty: 77
Od: 03 cze 2018, 21:36
Zajmuję się: nauka

Napisano: 04 cze 2018, 21:51

• Wyrok WSA w Poznaniu II SA/Po 884/12 z dnia 8.03.2013

W szczególności za wadliwą uznać należy dokonaną przez organ wykładnię przepisu art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w wyniku, której organ utożsamił dochód osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat za pobyt Z. S. w domu pomocy społecznej z dochodem rodziny i co za tym idzie de facto obciążył obowiązkiem ponoszenia tej opłaty nie sama A. J., lecz także jej bliskich. Skoro bowiem ustawodawca w art. 61 ust. 2 pkt lit. b określił, iż obowiązek uiszczania przez małżonka, zstępnych i wstępnych opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej powstaje w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, to prawidłowy sposób ustalenia tej opłaty winien polegać na obliczeniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie podmiotu zobowiązanego w sposób określony w art. 6 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, to jest poprzez podzielenie sumy dochodów członków rodziny przez ilość członków rodziny, a następnie odjęciu od tej kwoty dochodu na osobę sumy odpowiadającej 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wynik powyższego działania matematycznego (o ile stanowi liczbę dodatnią) stanowić będzie górną granicę opłaty jaką obciążyć można daną osobę zobowiązaną.
Na gruncie wartości liczbowych przyjętych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji (również ustalonych z naruszeniem przepisów prawa materialnego i procesowego, o czym w dalszej części uzasadnienia) powyższe oznacza, iż prawidłowy sposób obliczenia wysokości opłaty wynikającej z art. 60 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o pomocy społecznej powinien polegać na odjęciu od kwoty dochodu na osobę w rodzinie wynoszącego [...] zł ([...] zł + [...] zł + [...] zł = [...] zł : 4) kwoty 300% kryterium dochodowego, to jest 1053 zł, co daje kwotę [...] zł miesięcznie do uiszczenia, której mogła być obowiązana skarżącą (o ile nie zaistniałyby przesłanki zwolnienia jej z obowiązku ponoszenia tej opłaty w całości lub w części określone w art. 64 ustawy o pomocy społecznej) i która ewentualnie mogłaby być oceniana jako uiszczana zastępczo przez gminę.
Poprzez przyjęcie sposobu obliczenia wysokości należnej opłaty – jak uczyniły to organy administracji orzekające w sprawie – jako różnicy pomiędzy dochodem całej rodziny skarżącej, a czterokrotnością 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, organy te w praktyce obciążyły kosztami pobytu ojca skarżącej w domu pomocy społecznej nie tylko samą skarżącą, lecz także wszystkich członków jej rodziny, w tym jej męża na którym obowiązek tego rodzaju nigdy nie ciążył oraz jej matkę, której obowiązek ten jako byłej żony mieszkańca domu opieki społecznej również, co wynika wprost z przepisu ustawy, nie obciążał.
Wykładnia art. 61 ust. 2 pkt 2 lit. b dokonana w zaskarżonych decyzjach jest przy tym sprzeczna nie tylko z wynikami wykładni językowej tegoż przepisu oraz art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, lecz nadto stoi w sprzeczności z normami konstytucyjnymi, to jest z art. 18 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowiącym, iż małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 71 ust. 1 ustawy zasadniczej zgodnie z którym państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej winno uwzględniać dobro rodziny.
Przyjęcie takowej wykładni prowadziłoby bowiem do sytuacji faktycznej, w której jedynym racjonalnym ekonomicznie zachowaniem skarżącej umożliwiającym ochronę poziomu życia jej rodziny musiałoby być rozbicie tejże rodziny i rozwiedzenie się z mężem, którego dochody nie byłyby w tej sytuacji obciążone koniecznością ponoszenia kosztów pobytu ojca skarżącej w domu pomocy społecznej.
obserwator
Stażysta
Posty: 77
Od: 03 cze 2018, 21:36
Zajmuję się: nauka

Napisano: 05 cze 2018, 9:06

Jest też o tym mowa w książce Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, Wolters Kluwer 2016, którą można uznać za poradnik dla pracowników administracji publicznej. Czytamy tam na stronach 119-120: W orzecznictwie zwraca się uwagę na to, że ustawodawca uzależnia zdolność do ponoszenia opłaty od dochodu przypadającego na członka rodziny, i tylko członek, na którym ciąży powyższy obowiązek, powinien z przypadającej na niego części dochodu pokrywać przedmiotowe należności. Tym samym opłat nie wnoszą osoby do tego niezobowiązane, a więc małżonkowie zstępnych. Szerzej na ten temat wypowiedział się WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 8 marca 2013 r, II SA/Po 884/12 LEX nr 1303572”

A więc nawet w "bryku" dla pracowników jest to napisane jak wół

A można też znaleźć nawet i jakiegoś gotowca w internecie, np:

bip.erzeszow.pl/file/20210/08OpłatyDK10.pdf

(to jest stare, stare liczby etc - ale schemat jest poprawny - TYLKO z nadwyżki danej osoby płaci się - a nie CAŁEJ NADWYŻKI RODZINNEJ. Nie ma odpowiedzialności zbiorowej!

Istnieje dużo orzeczeń, które to absolutnie jednoznacznie rozstrzygają. Na przykład:

• Wyrok NSA I OSK 2820/16 z dnia 10.05.2017

Naczelny Sąd Administracyjny podziela wyrażony w orzecznictwie pogląd, że prawidłowy sposób ustalenia przedmiotowej opłaty winien polegać na obliczeniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie podmiotu zobowiązanego w sposób określony w art. 6 pkt 3 u.p.s., to jest poprzez podzielenie sumy dochodów członków rodziny przez ilość członków rodziny, a następnie odjęciu od tej kwoty sumy odpowiadającej 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wynik powyższego działania matematycznego (o ile stanowi liczbę dodatnią) stanowić będzie górną granicę opłaty jaką obciążyć można daną osobę zobowiązaną (por. np. prawomocny wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 marca 2013 roku sygn. akt II SA/Po 884/12).

DLA PRZYKŁADU:
Rodzina to: Mama, Tata, dwójka dzieci (4 osoby)
Zobowiązana jest Mama (np. brakuje do dps 4000 zł)
dochód rodziny to 10.000 zł

POPRAWNY SPOSÓB WYLICZENIE OPŁATY:

1. ustalić dochód rodziny (10.000)
2. Podzielić na 4: 10.000:4 = 2500
3. Od kwoty 2500 odjąć 300%, czyli 1542: 2500-1542 = 958

To jest maksymalna opłata, jaką można pobrać od Mamy

NIEPOPRAWNY, ALE SPOTYKANY SPOSÓB WYLICZENIA:

1. ustalić dochód rodziny (10.000)
2. Od dochodu rodziny odjąć czterokrotność 300%, czyli 6168: 10.000-6168 = 3832
3. "Skasować" Mamę na 3832.

Jest to sprzeczne z orzecznictwem (ważne dla sprawy orzeczenia to m.in:
• Wyrok WSA w Poznaniu II SA/Po 884/12 z dnia 8.03.2013
• Wyrok WSA w Łodzi II SA/Łd 909/16 z dnia 21.03.2017
• Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego I OSK 1006/14 z dnia 16.06.2016
• II SA/Rz 1612/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 20.05.2015
• Wyrok WSA w Rzeszowie II SA/Rz 390/16 z dnia 23.11.2016
• Wyrok NSA I OSK 2820/16 z dnia 10.05.2017
• Wyrok WSA we Wrocławiu IV SA/Wr 495/16 z dnia 20.03.2017

Wszędzie JAK WÓŁ jest napisane, jak to poprawnie liczyć, nawet są tam podane wzory (oczywiście - taki, jaki podałem tutaj). Orzecznictwo nawet podkreśla sprzeczność z Konstytucją takiego procederu!

(jak się dogrzebię do swoich materiałów, to zamieszczę fragmenty orzeczeń, aby Państwu też ułatwić zycie)

NIE ISTNIEJE moim zdaniem (a przekopuję się przez to od ponad roku, bo ratuję rodzinę przed krzywdą - ojciec oprawca po 42 lata w dps etc) - żadne orzeczenie, które by tę kwestię rozstrzygało inaczej. Problem polega na tym, że ofiary na ogół nie mają siły/energii/odwagi/kompetencji, aby przeszukiwać orzecznictwo, a sami prawnicy też tego nie wiedzą (nie mówię już o niektórych - podkreślam: tylko niektórych - prawnikach w MOPS czy CPR: niekompetencja, niechlujność... - jak w MRPiPS).

Ofiary wyrodnych rodziców, są jeszcze dodatkowo pokrzywdzone bezprawnym zawyżaniem opłat! Ale także jeśli jest to zwykła sytuacja, to stosowanie odpoweidzialności zbiorowej wobec (bo nieprawny sposób tym właśnie jest) - to skrzywdzenie ludzi.

Pozdrawiam!
obserwator
Stażysta
Posty: 77
Od: 03 cze 2018, 21:36
Zajmuję się: nauka

Napisano: 06 cze 2018, 6:41

Podaję jeszcze jedno orzeczenie, w którym przedstawiony jest POPRAWNY sposób wyliczenia opłat za dps.

Przypomnę na przykładzie, jaki jest POPRAWNY schemat:

PRZYKŁAD 1:
Rodzina to: Mama, Tata, dwójka dzieci (4 osoby)
Zobowiązana jest Mama (np. brakuje do dps 4000 zł)
Dla uproszczenia: Mama i Tata zarabiają po 5000, dzieci nic.

POPRAWNY SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY:

1. ustalić dochód rodziny: 5000+5000 = 10.000
2. Podzielić dochód rodziny przez liczbę osób: 10.000:4 = 2500
3. Od kwoty 2500 odjąć 300%, czyli 1542: 2500-1542 = 958

I to jest MAKSYMALNA KWOTA na jaką można obciążyć Mamę (taką frazę pamiętam z jednego z orzeczeń, wkleję jak odnajdę)

Niekiedy spotykany jest BŁĘDNY sposób:

1. ustalić dochód rodziny (10.000)
2. Od dochodu rodziny odjąć czterokrotność 300%, czyli 6168: 10.000-6168 = 3832
3. "Skasować" Mamę na 3832.

Oto orzeczenie, w którym opisany jest schemat (tutaj zobowiazane są dwie osoby
- chyba rodzice za syna, ale to nie ma znaczenia):

Wysokość tych opłat w obu przypadkach ustalono w ten sposób, że obliczono dochód rodziny, stosownie do postanowień art. 6 pkt 4 w zw. z art. 8 ust. 3 i 4 ups, następnie dochód na osobę w rodzinie, stosownie do treści art. 6 pkt 3 ups, od tak otrzymanej kwoty odjęto kwotę stanowiącą 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie pomnożoną przez liczbę osób w rodzinie, i otrzymaną nadwyżką obciążono osobę zobowiązaną do wniesienia opłaty za pobyt KS w DPS.
Przyjęty przez organy sposób ustalania osób odpowiedzialnych do wniesienia opłaty za pobyt KS w DPS nie jest prawidłowy. WSA w Rzeszowie, formułując wytyczne dla organów do ponownego rozpatrzenia sprawy, czynił to w kontekście stwierdzonych uchybień, do jakich zaliczono między innymi solidarne obciążenie wstępnych opłatą za pobyt w DPS. Istotą wytycznych było więc takie pokierowanie ponownym postępowaniem, aby stwierdzone uchybienia się nie powtórzyły. Wskazując, że organy powinny uwzględnić dochody każdego wstępnego oddzielnie sąd zastrzegł jednocześnie, że powinny się również kierować art. 61 ust. 2 ups. Stosownie do treści przywołanego przez sąd przepisu:
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
Czyniąc ustalenia weryfikujące, czy każdy ze wstępnych KS jest zobowiązany do wniesienia opłaty za jego pobyt w DPS organy powinny więc:
1. Określić "dochód każdego wstępnego oddzielnie", a więc kierując się art. 61 ust. 2 pkt 2 lit. b ups w zw. z art. 6 pkt. 3 i 4
a. ustalić dochód rodziny poprzez zsumowanie dochodów członków rodziny;
b. ustalić dochód osoby w rodzinie poprzez podzielenie dochodu rodziny przez liczbę członków rodziny;
2. Rozstrzygnąć, wobec każdego wstępnego, czy jego dochód (dochód osoby w rodzinie) przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie[1];
3. W razie ustalenia, że dochód wstępnego przekracza próg, o którym mowa w pkt. 2, obciążyć wstępnego opłatą w wysokości przekraczającej 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; innymi słowy, od ustalonego dochodu osoby w rodzinie wobec każdego ze wstępnych należało odjąć kwotę stanowiącą 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i pozostałą kwotę (nadwyżkę) przyjąć, jako opłatę za pobyt KS w DPS.
obserwator
Stażysta
Posty: 77
Od: 03 cze 2018, 21:36
Zajmuję się: nauka

Napisano: 07 cze 2018, 9:42

Przepraszam, nie podałem jakie to jest orzeczenie (w ostatnim poście):

• Wyrok WSA w Rzeszowie II SA/Rz 390/16 z dnia 23.11.2016

Pozdrawiam wszystkich!
obserwator
Stażysta
Posty: 77
Od: 03 cze 2018, 21:36
Zajmuję się: nauka

Napisano: 11 cze 2018, 9:17

Znalazłem bardzo świeże orzeczenie, tam jest poprawnie wyliczona opłata:

• II SA/Rz 46/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19.04.18

Tutaj jest poprawne wyliczenie, zaaprobowane przez SKO i WSA (to znaczy, że organ I instancji zna poprawny wzór, co bardzo cieszy:)

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu alimentacyjnego oraz zgromadzonych w aktach sprawy dokumentów organ ustalił, że A.K. prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z mężem oraz niepełnoletnim dzieckiem. Dochodem rodziny są wynagrodzenia osiągane przez małżonków z tytułu umów o pracę w łącznej wysokości 7.068,38 zł netto miesięcznie, co w przeliczeniu na osobę w rodzinie daje kwotę 2.356,13 zł netto miesięcznie. Osiągany dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie które dla trzyosobowej rodziny wynosi 1.542,00 zł.

Na tej podstawie organ I instancji stwierdził, że A.K. spełnia przesłanki określone w art. 61 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.; dalej: "u.p.s."), zobowiązujące ją do ponoszenia odpłatności za pobyt J.N. w domu pomocy społecznej w wysokości 814,13 zł miesięcznie, obliczonej w sposób następujący: 2.356,13 zł (dochód netto na osobę w rodzinie ) - 1542,00 (300% kryterium dochodowego na osobę w rodzime) = 814,13 zł.
obserwator
Stażysta
Posty: 77
Od: 03 cze 2018, 21:36
Zajmuję się: nauka

Napisano: 15 cze 2018, 9:09

Szanowni Czytelnicy:)
mam następne orzeczenie z poprawnym wyliczeniem - to jest ważne, bo tu są po prostu bardzo konkretne liczby i widać czarno na białym co i jak:

II SA/Ke 931/15 - Wyrok WSA w Kielcach z dnia 12.11.2015

W realiach rozpoznawanej sprawy Kolegium prawidłowo stwierdziło, że organ I instancji niezasadnie ustalił opłatę w wysokości różnicy pomiędzy dochodem rodziny a 300 % kryterium dochodowego rodziny. Jak wynika z materiału dowodnego zebranego w aktach sprawy dochód małżonków P. jest dochodem z tytułu wynajmu lokalu w wysokości 1.800 zł miesięcznie oraz z tytułu pobieranej z KRUS renty inwalidzkiej wraz zasiłkiem pielęgnacyjnym w łącznej wysokości 1.143,18 zł. Oznacza to, że łączny miesięczny dochód rodziny skarżącego w maju 2015r. wynosił 2.943,18 zł, zaś dochód miesięczny na osobę w rodzinie wynosi odpowiednio 1.471,59 zł, a 300% kryterium dochodowego stanowi kwotę 1.368,00 zł (456,00 zł x 3). W konsekwencji należy podzielić ustalenia Kolegium, że dochód na osobę w rodzinie wykraczający poza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 103,59 zł (1.471,59 zł - 1.368,00 zł). W związku z powyższym, zasadnie Kolegium uznało, że sytuacja dochodowa małżonków P. kwalifikuje skarżącego do ponoszenia opłaty za pobyt ojca w d.p.s. w kwocie 103,59 zł miesięcznie.

Czyli 103,59! Wedle błędnej metody byłoby to 207,18 zł miesięcznie (2x103,59).
Pozdrawiam!

P.S. To są jeszcze stare kwoty (tzn. 1368 a nie 1542, ale to nie ma znaczenia bo chodzi o sam wzór)
obserwator
Stażysta
Posty: 77
Od: 03 cze 2018, 21:36
Zajmuję się: nauka


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny