proszę o wz dec. dla opiek(nie mam prawnika)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 03 cze 2014, 10:27

Proszę o wz decyzji na zasiłek dla opiekuna, nie mam prawnika jestem sama. Z góry serdeczne dzięki.
irena111


Napisano: 17 cze 2014, 14:04

Na podstawie art. 104; art. 107 § 4 i art. 130 § 4 u stawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4; art. 4; art. 5 ust. 1; art. 6 ust. 1, art. 10 ust. 1 u stawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) działając z upoważnienia Wójta .......Nr ....z dnia ..... do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w..........po rozpatrzeniu wniosku Nr 2019/2014 złożonego dnia 28.05.2014 r.

ORZEKAM

przyznać Pani świadczenie w formie:

zasiłek dla opiekuna na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przyznane na Jadwiga ......, w kwocie 520,00 zł miesięcznie, za okres od 2013-07-01 do 2014-05-14. Kwota przyznana na maj 2014 roku wynosi 242,70 zł.
zasiłek dla opiekuna na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (obejmuje całość zasiłku należnego za maj 2014 r.), przyznane na Jadwiga ......., w kwocie 520,00 zł miesięcznie, na okres od 2014-05-15 do bezterminowo.
odsetki ustawowe, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przyznane na Jadwiga ......, w kwocie 279,47 zł za okres od 2013-08-01 do 2014-05-15.
odbiór w kasie GOPS........dnia 27-go każdego miesiąca. Pierwszy termin wypłaty 27 czerwca 2014r.UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) odstąpiono od uzasadnienia, gdyż wydana decyzja uwzględnia w całości żądania strony.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) .

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ......... za pośrednictwem tutejszego Ośrodka, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) w związku z art. 25 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.) w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu (poprzez podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; zgodnie z art. 3 pkt 22 w/w ustawy poprzez zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej rozumie się: wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej) lub innych zmian mających wpływ na prawo do zasiłku dla opiekuna (m. in. uzyskaniu prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego), osoba ubiegająca się lub pobierająca zasiłek dla opiekuna, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.
Zgodnie z art. 30 ust. 1, ust. 8 i ust. 7 w/w ustawy osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Otrzymują

adresat
a/a
ARKA

Napisano: 30 cze 2014, 10:54

a mozna też wzór dec odmownej? dwa świadczenia w rodzinie
justys


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny