uchylenie decyzji ratalnej

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 20 lis 2013, 15:17

wydałam dłużnikowi decyzję ratalną, zawarłam art. 162 , dłużnik nie płaci, decyzję należy uchylić, mam tylko pytanie: czy przed uchyleniem należy wszcząć postępowanie ? czy ktoś mógłby wrzucić wzór decyzji uchylającej decyzję ratalną ? proszę bardzo o pomoc
~Magda1


Napisano: 20 lis 2013, 17:02

Wszczynasz.
"Com napisał, napisałem."
J 19, 22
RR
Awatar użytkownika
Inspektor
Posty: 2014
Od: 23 lip 2007, 22:51
Zajmuję się:
Lokalizacja: wieś, Polska

Napisano: 28 sty 2015, 13:47

To mój wzór
DE­CY­ZJA

Na pod­sta­wie art. 7, art. 77, art. 104, art.162 § 1 ust. 2, art. 162 § 2 ko­dek­su po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go (teks ted­no­li­ty: Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.), art. 27, art. 30 ust. 2 usta­wy z dnia 7 wrze­śnia 2007r o po­mo­cy oso­bom upraw­nio­nym do ali­men­tów ( Dz.U 2012r, poz.1228 z późn. zm) oraz upo­waż­nie­nia Bur­mi­strza z dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2008r

ORZE­KAM

uchy­lić re­ali­za­cję de­cy­zji Nr z dnia r. roz­kła­da­ją­cą na raty kwotę wy­ni­ka­ją­cą z de­cy­zji Nr z dnia r. dot. zwro­tu świad­czeń z fun­du­szu ali­men­ta­cyj­ne­go wy­pła­co­nych na rzecz

UZA­SAD­NIE­NIE

Organ ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, który wydał de­cy­zję w pierw­szej in­stan­cji, stwier­dza jej wy­ga­śnię­cie, je­że­li de­cy­zja zo­sta­ła wy­da­na z za­strze­że­niem do­peł­nie­nia przez stro­nę okre­ślo­ne­go wa­run­ku, a stro­na nie do­peł­ni­ła tego wa­run­ku.

W toku po­stę­po­wa­nia or­ga­ny ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej stoją na stra­ży pra­wo­rząd­no­ści, z urzę­du lub na wnio­sek stron po­dej­mu­ją wszel­kie czyn­no­ści nie­zbęd­ne do do­kład­ne­go wy­ja­śnie­nia stanu fak­tycz­ne­go oraz do za­ła­twie­nia spra­wy, mając na wzglę­dzie in­te­res spo­łecz­ny i słusz­ny in­te­res oby­wa­te­li. Organ ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej jest obo­wią­za­ny w spo­sób wy­czer­pu­ją­cy ze­brać i roz­pa­trzyć cały ma­te­riał do­wo­do­wy. Organ może w każ­dym sta­dium po­stę­po­wa­nia zmie­nić, uzu­peł­nić lub uchy­lić swoje po­sta­no­wie­nie do­ty­czą­ce prze­pro­wa­dze­nia do­wo­du. Organ prze­pro­wa­dza­ją­cy po­stę­po­wa­nie na we­zwa­nie or­ga­nu wła­ści­we­go do za­ła­twie­nia spra­wy może z urzę­du lub na wnio­sek stro­ny prze­słu­chać rów­nież no­wych świad­ków i bie­głych na oko­licz­no­ści bę­dą­ce przed­mio­tem tego po­stę­po­wa­nia. Fakty po­wszech­nie znane oraz fakty znane or­ga­no­wi z urzę­du nie wy­ma­ga­ją do­wo­du. Fakty znane or­ga­no­wi z urzę­du na­le­ży za­ko­mu­ni­ko­wać stro­nie.

W dniu 19-02-2014r. zo­sta­ła wy­da­na de­cy­zja nr do­ty­czą­ca roz­ło­że­nia na raty kwot wy­ni­ka­ją­cych z de­cy­zji Nr z dnia r. dot. zwro­tu świad­czeń z fun­du­szu ali­men­ta­cyj­ne­go wy­pła­co­nych na rzeczn. W/w de­cy­zją umoż­li­wio­no Panu spła­tę za­dłu­że­nia i roz­ło­żo­no kwotę zł na raty po 200,00 zł płat­ne w okre­sie od 01-02-2014r. do 31-01-2016r. Do dnia dzi­siej­sze­go na po­czet w/w de­cy­zji wpły­nę­ły czte­ry raty, w tym je­dy­nie dwie w kwo­cie 200,00 zł. W związ­ku z fak­tem, że nie wy­wią­zu­je się Pan z obo­wiąz­ku do­ko­ny­wa­nia re­gu­lar­nych wpłat w wy­so­ko­ści po 200 zł mie­sięcz­nie a wpła­ty do­ko­ny­wa­ne są nie­re­gu­lar­nie i w mniej­szej wy­so­ko­ści, de­cy­zja wy­ga­sa.

PO­UCZE­NIE

Od ni­niej­szej de­cy­zji służy prawo wnie­sie­nia od­wo­ła­nia do Sa­mo­rzą­do­we­go Ko­le­gium Od­wo­ław­cze­go we Wro­cła­wiu przy pl. Po­wstań­ców War­sza­wy 1 za po­śred­nic­twem tu­tej­szej In­sty­tu­cji w ter­mi­nie 14 dni od daty do­rę­cze­nia.

Otrzy­mu­ją

ad­re­sat

księ­go­wość

a/a
agator

Napisano: 28 sty 2015, 13:54

1. jak miałaś decyzję warunkową i nie został spełniony warunek to ona "wygasa z mocy prawa". Nie robisz żadnej decyzji tylko upomnienie/tytuł wykonawczy;
2. wpisywanie w otrzymują: księgowość jest trochę przegięciem. Do wiadomości: księgowość ok, ale otrzymuje?
cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
de Charette
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 18663
Od: 07 maja 2014, 7:21
Zajmuję się:

Napisano: 28 sty 2015, 16:22

Z wykładni językowej przepisu art. 162 § 2 wynika, że organ administracji publicznej jest obowiązany uchylić decyzję, w której: a) nałożono na stronę obowiązek dopełnienia określonych czynności, b) wyznaczono termin dokonania tych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie. W piśmiennictwie przyjętą w komentowanym przepisie konstrukcję prawną określa się jako rodzaj zlecenia (zob. wyrok NSA z dnia 22 marca 2007 r., II OSK 2004/06, LEX nr 327771: "Przepis art. 162 § 2 k.p.a. normuje tryb uchylenia decyzji wydanej z tzw. zleceniem. Możność nałożenia na stronę owych dodatkowych obowiązków musi wynikać z przepisów prawa materialnego. Wypływający ze zlecenia obowiązek nie wpływa na ważność decyzji, a jest jedynie związany z jej wykonywaniem. Powinność zastosowania się do treści zlecenia zaczyna się dopiero po przystąpieniu do wykonywania decyzji. Jednocześnie cechą charakterystyczną zlecenia jest to, że wypływające z niego obowiązki wykraczają poza treść stosunku prawnego ustalonego decyzją"; komentarz do art. 107). Należy przyjąć, że jeżeli przepis szczególny określa skutki niedopełnienia przez stronę czynności, które powinna była wykonać w oznaczonym w decyzji terminie, wówczas przepis art. 162 § 2 nie może mieć zastosowania (por. wyrok NSA z dnia 13 lutego 2009 r., II GSK 747/08, LEX nr 522384: "Gdy określone obowiązki wynikają z mocy samego prawa nie mają one charakteru zlecenia, a ich niewykonanie nie może stanowić podstawy uchylenia decyzji na podstawie art. 162 § 2 k.p.a.").
Decyzja uchylająca decyzję na podstawie art. 162 § 2 jest decyzją w nowej sprawie i służy od niej odwołanie.
I z chaosu wyłonił się głos: „Śmiejcie się i bądźcie radośni, bo zawsze może być gorzej.”
Więc śmialiśmy się i byliśmy radośni i było GORZEJ …........
mala_mi999
Stażysta
Posty: 55
Od: 07 sty 2015, 10:01
Zajmuję się:


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny