17 marzec 2011 Warszawa- WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH O SKIEROWANIU DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ O ODPŁATNOŚCI. WYDAWA

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Moderator: Tom.

Napisano: 23 lut 2011, 0:54

Dyrekcja Ośrodków Pomocy Społecznej/Domów Pomocy Społecznej/Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz wszyscy zainteresowani tematem


CENTRUM SZKOLEŃ SAMORZĄDOWYCH
82-300 Elbląg, ul. Fałata 95/1
tel/fax (0-55) 235 - 66 - 33 fax 055 235-68-49
tel. kom. 505-809-072
e-mail css202@poczta.onet.pl css202@op.pl
gadu-gadu: 4037748


Prosimy o upewnienie się czy Państwa zgłoszenie otrzymaliśmy


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu na temat:


WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH O SKIEROWANIU DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ O ODPŁATNOŚCI.

WYDAWANIE DECYZJI O ZWROCIE WYDATKÓW ZA OSOBY
SKIEROWANE DO DPS-ÓW W ŚWIETLE UCHWAŁY SĄDU NAJWYŻSZEGO III CZP 77/09Omówienie najistotniejszych zmian w kodeksie postępowania administracyjnego
termin szkolenia: 17 marca 2011
termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 14 marca 2011rMiejsce szkolenia: Warszawa Centrum Konferencyjne ul Wilcza 9Cena udziału w szkoleniu wynosi 330 zł/os

(obejmuje wykłady, indywidualną konsultację z wykładowcą, obiad, przerwę kawową i materiały )Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń!


Szkolenie prowadzi
Prawnik, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu; stały współpracownik i doradca organów gminy w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i innych świadczeń socjalnychProgram szkolenia

I.Omówienie zmian w postępowaniu administracyjnym wynikających z ustawy z dnia 3 grudnia 2010r. o zmianie ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy–Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.II.Najistotniejsze zmiany w ustawie o pomocy społecznej na podstawie nowelizacji z dnia 4 lutego 2011r.,w tym nowe zasady wypłacania zasiłku okresowego i celowego na realizację kontraktu socjalnego,ustalanie zasad wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki, nowe zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny;nowe zasady zawierania kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi–fakultatywny charakter skierowania z urzędu pracy,III.Zasady kierowania podopiecznych do domów pomocy społecznej a między innymi:

- postępowanie dowodowe w sprawie o skierowanie;

- ustalenie właściwości organu–gminy kierującej, w tym właściwości dla osób bezdomnych–spory o właściwość i ich rozstrzyganie na przykładzie orzecznictwa sądowego;

- wydawanie decyzji o odpłatności za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej; zawieranie umów z członkami rodziny o odpłatności;

- orzekanie o zwrocie wydatków poniesionych przez gminę za podopiecznych i członków rodzin–omówienie wniosków wynikających z uchwały Sądu Najwyższego III CZP 77/09.


IVZasady egzekwowania należności z tytułu wydatków na świadczenia pomocy społecznej–etapy postępowania:

-określenie rodzaju należności podlegających zwrotowi,

-wszczęcie postępowania, postępowanie dowodowe, wydanie decyzji o wysokości należności podlegającej zwrotowi oraz o terminie zwrotu, rozpoznanie z urzędu przesłanek odstąpienia od żądania zwrotu wydatków z tytułu opłat oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;

-obowiązek organu dotyczący podjęcia czynności związanych z egzekucją należności ustalonych decyzją–upomnienie jego treść i forma, tytuł wykonawczy;

-możliwość stosowania ulg w dochodzeniu zwrotu należności w postaci umorzenia,odroczenia terminu płatności,rozłożenia na raty–przed wszczęciem egzekucji i w toku jej prowadzenia;

-forma prawna określona dla wyrażania stanowiska przez wierzyciela (organ żądający wyegzekwowania należności) w toku postępowania egzekucyjnego,

-instytucja przedawnienia roszczenia o zwrot należności oraz przedawnienia należności; przesłanki przerwania biegu przedawnienia.V.Omówienie najnowszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej, a między innymi:

-interpretacja art. 8 ust. 11 i ust. 12 ustawy o pomocy społecznej w oparciu o wyroki sądów administracyjnych; uzyskanie dochodu jednorazowego; sposób jego rozliczania oraz wpływ dochodu jednorazowego na decyzję przyznającą prawo do świadczeń–okoliczności w jakich może powstać świadczenie nienależne oraz obowiązek jego zwrotu;

-znamiona wspólnego i oddzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego w orzecznictwie sądowym;

-pojęcie dochodu i jego składniki; pożyczka jako dochód–stanowisko orzecznictwa sądowego;

-przejawy marnotrawstwa własnych środków finansowych oraz przyznanych świadczeń z pomocy społecznej;

-wyrok NSA w sprawie odmowy przyznania pomocy społecznej z uwagi na odmowę sporządzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego (stanowisko Sądu w odniesieniu do przesłanki „braku współdziałania”)


VI. Wzory pism procesowych i decyzji wydawanych w pomocy społecznej.Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem poczty, faxu lub internetu.

W razie rezygnacji z udziału w szkoleniu, nie później jednak niż na 4 dni przed jego rozpoczęciem, dokonamy zwrotu wpłaconej należności. Po tym terminie dokonujemy zwrotu należności pomniejszonej o 50zł (koszt rezerwacji oraz materiałów)Nasze konto: Centrum Szkoleń Samorządowych PKO BP O/Elbląg 52 1020 1752 0000 0702 0140 3146

wpłata na konto bez braku zgłoszenia nie jest gwarancją znalezienia się na liście uczestników szkolenia

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:
17 marzec Warszawa-pomoc społecznaImię i nazwisko uczestnika ........................................................
Imię i nazwisko uczestnika ........................................................
Imię i nazwisko uczestnika ........................................................
Imię i nazwisko uczestnika .........................................................
Imię i nazwisko uczestnika .........................................................Pełna nazwa
Instytucji/jednostki ....................................................................Dokładny adres
instytucji/jednostki ....................................................................
Telefon ......................................................................................
Fax ..........................................................................................

e-mail .....................................................................................

Nr gadu gadu ..............................................................................
Kierownik jednostki
Skarbnik/Główny księgowy
Zapraszamy

Zespół CSS

Zapraszamy na naszą stronę
css
Stażysta
Posty: 196
Od: 22 sty 2007, 11:37
Zajmuję się:
Strona WWW: http://csselblag.manifo.com/
Lokalizacja: Elbląg, Polska


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny