wzór odmowy zasiłku stałego - brak stopnia niepełnosprawnośc - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 04 mar 2019, 11:28

Witam, bardzo proszę jak w tytule o wzór decyzji odmawiającej zasiłku stałego z powodu braku stopnia niepełnosprawności. Mój klient stawał na komisję, lekarz orzekł, że jego stan zdrowia nie kwalifikuje się do ustalenia żadnego stopnia niepełnosprawności. Pan stwierdził, że nie będzie się odwoływał.
mmmmm
Stażysta
Posty: 84
Od: 08 gru 2017, 8:57
Zajmuję się: ps/fa


Napisano: 04 mar 2019, 11:50

orzekam
odmowę prawa do zasiłku stałego oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla Pani ............. z przyczyn podanych w uzasadnieniu.
UZASADNIENIE
            W dniu 23.07.2018r. złożyła Pani w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ...... wniosek o przyznanie zasiłku stałego oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z wymaganą dokumentacją oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w ...... Tutejszy organ na podstawie art. 106 ust. 7 pkt 1 u.p.s. postanowieniem z dnia 25.07.2018r. numer M-GOPS.9140/P/3/2018 zawiesił postępowanie w sprawie przyznania prawa do zasiłku stałego oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne do dnia dostarczenia orzeczenia.
         Zgodnie z 106 ust. 7 pkt 1 u.p.s. w przypadku złożenia przez osobę, która nie posiada orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wniosku o przyznanie zasiłku stałego wraz z wymaganą dokumentacją oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy albo wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wszczyna się postępowanie o ustalenie uprawnienia do zasiłku stałego, a następnie po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 4 u.p.s., z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy - postępowanie zawiesza się do dnia dostarczenia orzeczenia.
         W dniu 02.10.2018r. doręczono do tutejszego M-GOPS orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w ........ z dnia 10.09.2018. znak: 2411.2018 utrzymujące w mocy zaskarżone orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w ............ w dniu 27.07.2018r nr: 36693-II.SN.2018, stwierdzające lekki stopień niepełnosprawności.
            Zgodnie z 106 ust. 9 u.p.s. jeżeli orzeczenie, o którym mowa w art. 106 ust. 7 u.p.s. zostanie dostarczone w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 7.
            Postanowieniem z dnia 02-10-2018r. numer M-GOPS.9140/ad.3/2018 podjęto zawieszone postępowanie w sprawie przyznania prawa do zasiłku stałego.
            Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 u.p.s. zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 701,00 zł.
            Stosownie do art. 6 pkt 1 u.p.s. całkowita niezdolność do pracy - całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
            Mając na uwadze fakt, iż legitymuje się Pani orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, nie została spełniona przesłanka warunkująca prawo do zasiłku stałego z art. 37 ust. 1 u.p.s. w związku z art. 6 pkt. 1 u.p.s.
Orzeczono zatem jak na wstępie.
Niniejsza decyzja nie jest ostateczna.

 
monia33
Praktykant
Posty: 15
Od: 22 mar 2018, 10:47
Zajmuję się: PS

Napisano: 04 mar 2019, 11:53

Podstawę sobie wpiszesz oraz pouczenie.
monia33
Praktykant
Posty: 15
Od: 22 mar 2018, 10:47
Zajmuję się: PS

Napisano: 04 mar 2019, 12:11

monia33 dziękuję bardzo, jesteś wielka ;)
mmmmm
Stażysta
Posty: 84
Od: 08 gru 2017, 8:57
Zajmuję się: ps/fa


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x