zasiłek stały i emerytura wypłacona wstecz - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 05 lut 2018, 21:18

Pani samotnie gospodarująca miała przyznany zasiłek stały od 6 miesięcy w maksymalnej wysokości. Nabyła emeryturę w wysokości 250 zł (netto) z datą przyznania od 10.01.2018 r., wyrównanie za okres od 10.01.2018 do 28.02.2018 r 427 zł (wypłata w lutym). To jest jej jedyny dochód. Pani nadal spełnia warunki, w tym kryterium dochodowe, do pobierania zasiłku stałego, tylko w innej wysokości. Czy wtedy przelicza się wysokość zasiłku i nadal go wypłaca w pomniejszonej kwocie, a ZUS jednocześnie potrąca z emerytury za ten miesiąc wstecz? Czy może przyznaje się zasiłek w nowej wysokości, jednocześnie potrącając z niego kwotę za okres, za który wypłacono emeryturę z datą wsteczną? Można pobierać jednocześnie zasiłki stałe i okresowe z emeryturą, jeżeli kryterium dochodowe nadal jest spełnione, bo tutaj także były wątpliwości?
Aneta26
Praktykant
Posty: 10
Od: 17 kwie 2017, 19:12
Zajmuję się: praca socjalna

Napisano: 06 lut 2018, 10:55

nalezy jej sie staly po przeliczeniu dochodu z emerytury a od 10. 01 .2018 piszesz pismo do zus i zus musi ci zwrocic z jej emerytury art 99 uops bo nastąpil zbieg świadczeń - my tak przynajmniej robimy
Gopsik13
Praktykant
Posty: 12
Od: 22 sty 2018, 12:28
Zajmuję się: pracownik socjalny

Napisano: 06 lut 2018, 11:28

Może pomoże Tobie rozwiązać sytuację.
Źródło LEX (954846) autor: Bożena Tyra

Pytanie

Czy w chwili kiedy osoba pobierająca dotychczas zasiłek stały otrzyma prawo do świadczenia ZUS , którego wysokość nie przekracza kryterium dochodowego OPS jest zobowiązany wypłacać świadczenie w formie zasiłku stałego w wysokości różnicy pomiędzy kwota świadczenia ZUS a kryterium? Czy wszczynając postępowanie z urzędu na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej musimy informować stronę o wszczęciu postępowania w sprawie?

Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 30 października 2017 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Przyznanie osobie uprawnionej do pobierania zasiłku stałego emerytury lub renty skutkuje utratą przez w/w prawa do zasiłku stałego i jednocześnie koniecznością uchylenia decyzji o przyznaniu zasiłku stałego na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej - dalej u.p.s.
Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji na podstawie art. 106 ust. 5 u.p.s. jest postępowaniem wszczynanym z urzędu, o którego wszczęciu należy zawiadomić strony postępowania.

Uzasadnienie

Przepisy u.p.s. przewidują w art. 37 ust. 1 pkt 1 świadczenie w formie zasiłku stałego. W myśl tego przepisu zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie (art. 37 ust. 2 pkt 1 u.p.s). Oznacza to, że do otrzymania tego rodzaju świadczenia należy spełnić kryterium dochodowe, jak również kryterium podmiotowe.
W myśl art. 37 ust. 4 u.p.s., w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.
MoniaM-N
Praktykant
Posty: 28
Od: 12 lip 2017, 11:55
Zajmuję się: Konsultant ds. prawnych

Napisano: 06 lut 2018, 11:29

Natomiast treść art. 99 u.p.s. wyklucza możliwość łączenia zasiłku stałego z pobieraniem emerytury i renty stanowiąc, że osobie, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały lub zasiłek okresowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy rentowe, które przyznały emeryturę lub rentę, wypłacają to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków i przekazują te kwoty na rachunek bankowy właściwego ośrodka pomocy społecznej. Ustawodawca zastrzega przy tym w art. 99 ust. 3 u.p.s., że kwota pomniejszenia, o jakim mowa w tym przepisie, nie może być wyższa niż przyznana za ten okres kwota emerytury lub renty. Powyższy zakaz przeciwdziała zbiegowi uprawnień z tytułu pomocy społecznej (zasiłku stałego) i z tytułu ubezpieczenia społecznego. Bowiem w świetle zasady pomocniczości, świadczenia z pomocy społecznej nie powinny wyprzedzać świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Mimo że art. 99 nie stanowi wprost o zakazie łączenia określonych zasiłków z pomocy społecznej z rentą i emeryturą, to nie można uznać, że jednoczesne pobieranie tych świadczeń jest dopuszczalne, skoro ustawodawca nakazuje zwrot zasiłków w przypadku równoległej wypłaty emerytury (lub renty). Podobne stanowisko zajął WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 10.12.2015 r. IV SA /Po 573/15. wskazując w jego treści, że ustawodawca w zasadzie wykluczył możliwość łączenia renty lub emerytury (również w przypadku gdy emerytura czy renta są bardzo niskie) z zasiłkiem stałym i okresowym z pomocy społecznej (nie oznacza to, że dana osoba nie może otrzymać innego zasiłku np. celowego).
Jak z powyższego wynika, organ, po otrzymaniu informacji z ZUS o przyznaniu uprawnionemu do pobierania zasiłku stałego emerytury lub renty, winien na podstawie art. 106 ust. 5 u.p.s. orzec o uchyleniu decyzji o przyznaniu zasiłku stałego.
Przy czym postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji na podstawie tego artykułu jest postępowaniem w nowej sprawie. Nie jest to zatem kontynuowanie, wracanie czy rozpatrywanie na nowo sprawy administracyjnej rozstrzygniętej już ostateczną decyzją przyznającą określone uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej. Jest to całkiem nowa sprawa administracyjna, której zakres wyznacza treść art. 106 ust. 5 u.p.s. stosownie do treści którego decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, 12 i 107 ust. 5 u.p.s. Zmiana decyzji administracyjnej na korzyść strony nie wymaga jej zgody. W prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym najpierw powinno być badane, czy została spełniona któraś z przesłanek wskazanych w tym przepisie, a następnie, jaki wpływ mają dokonane ustalenia na ostateczną decyzję przyznającą świadczenia z zakresu pomocy społecznej, tj. czy należy ją uchylić w całości, czy tylko zmienić.
W przedmiocie zmiany bądź uchylenia decyzji postępowanie administracyjne wszczynane jest z urzędu, na zasadach określonych w art. 61 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. Zatem zastosowanie tu będzie miał art. 61 § 4 k.p.a. nakazujący zawiadomić strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. Nakaz poinformowania strony o wszczęciu postępowania administracyjnego wynika także z zasady zawartej w art. 10 k.p.a. - zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu. Strona powinna mieć zapewnioną możliwość zapoznania i ustosunkowania się do zgromadzonego materiału dowodowego również w tym postępowaniu.

Pozdrawiam , Monika
MoniaM-N
Praktykant
Posty: 28
Od: 12 lip 2017, 11:55
Zajmuję się: Konsultant ds. prawnych

Napisano: 06 lut 2018, 13:08

To tu masz odmienne orzeczenie:) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B2ABBB4B5E
walek
Stażysta
Posty: 125
Od: 29 paź 2007, 13:05
Zajmuję się: Szukaniem dziury w całym

Napisano: 06 lut 2018, 13:44

WALEK
I O TO CHODZI
spełnione przesłanki: wiek poprodukcyjny, niski dochód

odp pani Tyry: " ustawodawca w zasadzie wykluczył" w zasadzie???? jakie to nieprofesjonalne
Wredniocha
Referent
Posty: 455
Od: 17 gru 2016, 14:13
Zajmuję się: Innymi

Napisano: 06 lut 2018, 21:48

Najniższa emerytura w Polsce to 20 groszy. Gdyby nie można było łączyć zasiłku stałego i emerytury, to co zrobić w takim przypadku? Trudno uznać, że osoba, która otrzymała tak niską emeryturę, jest w stanie pokonać trudności wykorzystując własne zasoby i środki oraz że może zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Pozostawałoby to w sprzeczności z celem istnienia pomocy społecznej. W takiej sytuacji najlepiej będzie dla osoby pobierającej zasiłek stały w ogóle nie składać wniosku o emeryturę.
Aneta26
Praktykant
Posty: 10
Od: 17 kwie 2017, 19:12
Zajmuję się: praca socjalna

Napisano: 18 mar 2018, 18:49

Mam pytanie. Uchylam zasiłek stały, bo Pani nabyła prawo do emerytury. Przekracza kryterium dochodowe. Na jakie artykuły się powołuje:
a) art. 106 ust. 5 ups i art. 163 kpa. Nie robię tutaj wszczęcia postępowania, bo Pani wyraziła zgodę na uchylenie decyzji.
Też tak robicie?
Iza_
Praktykant
Posty: 11
Od: 02 paź 2017, 21:42
Zajmuję się: Ps


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x