Zmiany w ustawie o 500 plus ... - Piecza Zastępcza

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 17 ]

Napisano: 30 maja 2019, 11:26

... wchodzą w życie od 1 lipca. Przygotowujecie się jakoś w kwestii zadań powiatu czyli dodatków dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej?
W szczególności mamy pytanie, jak będziecie przedłużać decyzje wydane rok temu? Bo po zmianach będą już informacje, a nie decyzje.
Czy przedłużając z urzędu, w takiej informacji będziecie się powoływać na decyzję z ub. roku?
pozdrawiam
Tomek
SYGNITY
Starszy inspektor
Posty: 6019
Od: 04 kwie 2007, 11:01
Zajmuję się: pracuje w fabryce Pomostu :)
Lokalizacja: Kraków, Polska

Napisano: 30 maja 2019, 23:58

Ustawa o pieczy się nie zmieniła więc dalej obowiązuje wydanie decyzji....
Grzegorz_I
Stażysta
Posty: 129
Od: 31 lip 2018, 12:28
Zajmuję się: Piecza zastępcza

Napisano: 31 maja 2019, 9:12

Art. 13a. 1. Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.
2. Organ właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Art. 87. 1. Świadczenia i dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a oraz art. 81, przyznaje się od dnia faktycznego
umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia
przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a w przypadku dodatku wychowawczego nie wcześniej
jednak niż od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w art. 88.
1a. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy.
1b. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ
na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
Tomek
SYGNITY
Starszy inspektor
Posty: 6019
Od: 04 kwie 2007, 11:01
Zajmuję się: pracuje w fabryce Pomostu :)
Lokalizacja: Kraków, Polska

Napisano: 03 cze 2019, 8:41

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka nie dostają świadczenia wychowawczego tylko:
dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty.
Zgodnie z art. 88 ustawy o pieczy:
1. Świadczenia, dodatki i dofinansowanie do wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 i art. 84, są udzielane na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej, rodziny pomocowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rodzina pomocowa składa, w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie pobierali świadczeń, dodatków lub dofinansowania do wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 i art. 84.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rodzina zastępcza, rodzina pomocowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka składają w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
4. Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń, dodatków i dofinansowania do wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 i art. 84, następuje w drodze decyzji.
5. W przypadku zmiany przepisów regulujących prawo do świadczeń, dodatków i dofinansowania do wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 i art. 84, oraz w przypadku zmiany sytuacji osobistej rodziny zastępczej, rodziny pomocowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, a także w przypadku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej lub majątkowej umieszczonego dziecka, organ właściwy do wydania decyzji może bez zgody rodziny zastępczej, rodziny pomocowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka zmienić lub uchylić decyzję, o której mowa w ust. 4.
6. Decyzję zmienia się lub uchyla, jeżeli rodzina zastępcza, rodzina pomocowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka marnotrawi przyznane świadczenia"

Jak na razie nie widzę zmiany do ustawy o pieczy zastępczej. Szkoda. Więc wg. mnie dalej zostają decyzje ważne 1 rok.
Grzegorz_I
Stażysta
Posty: 129
Od: 31 lip 2018, 12:28
Zajmuję się: Piecza zastępcza

Napisano: 03 cze 2019, 8:53

Dzięki za opinie.

Są dwie interpretacje. Druga interpretacja z którą się spotkaliśmy, opiera się na takim rozumowaniu:

Ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw zmienia także zmienia także ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do pierwszej z wymienionych ustaw po art. 13 dodany został art. 13a mówiący o tym, że „przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji”.

Z kolei w drugiej z wymienionych ustaw dodano art. 113a precyzujący, że „na każde … dziecko … przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”.

Niektórzy wywodzą z tego tę bezdecyzyjność także w pieczy.

pozdrawiam
Tomek
SYGNITY
Starszy inspektor
Posty: 6019
Od: 04 kwie 2007, 11:01
Zajmuję się: pracuje w fabryce Pomostu :)
Lokalizacja: Kraków, Polska

Napisano: 04 cze 2019, 9:50

też uważam że jeśli chodzi o przyznawanie dodatku wychowawczego w pierwszej kolejności podstawą prawną jest nasza ustawa. Ona reguluje że w przypadku dodatku wychowawczego wydaje się decyzję. Zwróćcie uwagę na koszty obsługi, w przypadku PCPR-ów nie zostały one zmienione i znajdują się nadal na poziomie 1% czyli taki jaki był, gminy te koszty obsługi mają obniżone także w związku ze zniesieniem decyzji administracyjnych.
Anaya
Stażysta
Posty: 60
Od: 16 mar 2017, 11:28
Zajmuję się: Świadczenia na dzieci umieszczone w pieczy

Napisano: 04 cze 2019, 15:45

Hm. Może to głupie ....
Powiedzcie mi, gdzie i w której ustawie jest napisane że dzieci w domach dziecka dostaną 500+.
Czytam ustawę znowelizowaną ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci a tu jak byk stoi:
Art. 8. [Przypadki, w których świadczenie nie przysługuje]
1. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

a ustawie o wspieraniu rodziny też nie widać zmian....
Grzegorz_I
Stażysta
Posty: 129
Od: 31 lip 2018, 12:28
Zajmuję się: Piecza zastępcza

Napisano: 05 cze 2019, 7:25

500+ dla placówek - Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
Art. 113a
Na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka, na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przepisy dotyczące
dodatku wychowawczego stosuje się odpowiednio.
Paulinapcpr
Praktykant
Posty: 44
Od: 04 kwie 2017, 23:02
Zajmuję się: piecza zastępcza
księgowość

Napisano: 05 cze 2019, 8:39

tak i dodajemy ten właśnie dodatek z art. 113 a w wersji 3-20.0 Pomostu, która jest planowana na 18 czerwca, tak żebyście mogli spokojnie od 1 lipca być gotowi.
pozdrawiam
Tomek
SYGNITY
Starszy inspektor
Posty: 6019
Od: 04 kwie 2007, 11:01
Zajmuję się: pracuje w fabryce Pomostu :)
Lokalizacja: Kraków, Polska

Napisano: 05 cze 2019, 9:11

Paulinapcpr pisze:500+ dla placówek - Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
Art. 113a
Po napisaniu tekstu, też to znalazłem.
Ale dziękuję.
Po przeczytaniu tego art. ustawy mam jednak wątpliwości co do tych decyzji w sprawie tego świadczenia.
Ustawodawca z jednej strony mówi o wniosku a zgodnie z ustawą o pieczy odpowiedzią na wniosek jest decyzja. Z drugiej strony, w dalszej części tegoż artykułu jest mowa, że do tych świadczeń stosuje się przepisy dotyczące dodatku wychowawczego stosuje się odpowiednio - czyli informacje.
Z trzeciej strony przecież nie powinno być tak, iż cześć tego samego świadczenia jest przyznawana w formie decyzji (rodziny zastępcze i placówki typu rodzinnego) a cześć w formie bezdecyzyjnej ale z tym też problem, jak to później uchylić takie świadczenie jak dziecko odejdzie z placówki "przed czasem" - pismem, decyzją?
Przy placówce interwencyjnej, gdzie jest duża rotacja dzieci to koszmar.....
Może Sygnity napisze do ministerstwa jak oni to widzą?
Grzegorz_I
Stażysta
Posty: 129
Od: 31 lip 2018, 12:28
Zajmuję się: Piecza zastępcza


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 17 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x