dożywianie od stycznia 2014 - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 35 z 52    [ Posty: 514 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 03 sty 2014, 11:21

ŚUW, uważa, że powinny być 3 uchwały:
- zgodnie z zapisami wskazówek na str2 :
Zgodnie z art.8 ust.2 podnieść kryterium na świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności czyli zasiłek celowy
- następny akapit wskazówek
Na podstawie art.96 ust.4 podnieść kryterium do posiłków i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnoścowych.
WG mnie na świadczenie rzeczowe można ale nie na posiłki bo w art.96 ust.2 nie ma wymienionych posiłków
- trzecia uchwała to program osłonowy- chodzi o 20% bez wywiadu.

FAJNE - a wszystko to jest prawem miejscowym czyli trzeba mieć czas na konsultacje społeczne i na zamieszczenie uchwały w dziennkiu urzędowym województwa
~OPSO

Napisano: 03 sty 2014, 11:23

czy do podstawy prawnej można wrzucić art.24 ustawy o pomocy społ.?
~emka

Napisano: 03 sty 2014, 11:25

MUW przesłał nam ważną informację na temat warunków otrzymania dotacji oraz przyznawania pomocy w formie dożywiania.
~Ula

Napisano: 03 sty 2014, 11:26

jaką?
~ja

Napisano: 03 sty 2014, 11:26

A podzielisz się tą informacją z MUW na forum?
~belladonna

Napisano: 03 sty 2014, 11:28

prosimy...
~a


Napisano: 03 sty 2014, 11:42

to nie to
~a

Napisano: 03 sty 2014, 11:44

socjalny - ale to już było
~pawel

Napisano: 03 sty 2014, 11:55

Nawiązując do naszego pisma z dnia 20 grudnia 2013r oraz wskazówek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu realizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Wydział Polityki
Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informuje:

1. Uczestnictwo gmin w Programie jest dobrowolne. W przypadku nieprzystąpienia przez gminę
do Programu (niepodpisania umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa
na dofinansowanie zadania własnego) gmina realizuje zadania obowiązkowe określone
w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 i poz. 509) na zasadach określonych w ww. ustawie, finansując
je wyłącznie ze środków własnych (bez dotacji z budżetu państwa).
.
2. Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z budżetu państwa w ramach Programu jest złożenie wojewodzie wniosku ( wzór wniosku w załączeniu) i zagwarantowanie udziału środków własnych gminy w kwocie nie niższej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wówczas wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania.
3. Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji jest również:
 w przypadku obejmowania pomocą osób i rodzin, które spełniają kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej i gmina nie zamierza podejmować uchwał o podwyższeniu kryterium dochodowego do 150%, wyłącznie złożenie do wojewody wniosku,
 w przypadku chęci otrzymania przez gminę dotacji z Programu na dofinansowanie pomocy dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa
w art. 8 ust.1, do wysokości 150% kryterium konieczne jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150%, tj. do wysokości do której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych – art. 8 ust.2 i 96 ust 4 ustawy o pomocy społecznej.
 w przypadku chęci wsparcia przez gminę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uczniów albo dzieci, które wyrażą chęć zjedzenia posiłku, bez decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest uprzednie przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W załączeniu do pisma przekazujemy „ WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ DLA GMINY/MIASTA NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” W 2014 ROKU” który należy
złożyć wojewodzie w terminie do 15 stycznia 2014r. Wniosek wraz z załącznikami będzie stanowił integralną część umowy zawartej pomiędzy gminą a wojewodą na realizację zadania.

Dodatkowo zwracamy uwagę na następujące kwestie :
 wygaśnięcie uchwał, które w gminach przyjęto w oparciu o ustawę z 29 grudnia 2005 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i które nie mają zastosowania w aktualnej sytuacji prawnej,
 konieczność obejmowania pomocą do czasu przyjęcia nowych uchwał wyłącznie osób i rodzin które spełniają kryteria dochodowe o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto zachęcamy gminy z terenu województwa mazowieckiego do opracowania programów osłonowych umożliwiających udzielenia w każdej chwili pomocy dzieciom i uczniom zagrożonym niedożywieniem bez względu na sytuację ich rodziców.
Odpowiadając na pytania związane z treścią decyzji administracyjnych przyznających świadczenia w ramach programu informujemy, że podstawa prawna powinna zawierać art. 17 ust 1 i pkt 3 lub 14 w zależności od rodzaju sprawy oraz wskazanie rodzaju świadczenia z Działu II ustawy o pomocy społecznej i ewentualne przywołanie właściwej uchwały gminy, jeśli gmina taką posiada. Przywołanie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 powinno zostać uwzględnione w uzasadnieniu decyzji.
Mamy nadzieję, że dołożycie Państwo wszelkich starań, aby osoby potrzebujące pomocy otrzymało ją bez zbędnej zwłoki. Ponadto informuję, że tut. Wydział będzie pozostawał w kontakcie z MPiPS i przekazywał wyjaśnienia dot. ewentualnych wątpliwości przy realizacji programu.
Niezależnie od powyższego zwracam Państwa uwagę na konieczność stałego monitorowania strony internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na których zamieszczane są wytyczne, interpretacje i inne wskazówki pomocne przy realizacji zadania.


~Ula


  
Strona 35 z 52    [ Posty: 514 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x