FA - Decyzja odmowna skuteczna egzekucja

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 13 paź 2008, 14:07

DECYZJA
Na podstawie art. 1 ust.1 pkt 2 i ust. 2, art. 2 pkt 2, art. 12 ust. 1, art. 15 ust. 1 i ust.2, art. 25 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia Pana/Pani , PESEL: :

Odmawiam przyznania świadczenia pieniężnego z funduszu alimentacyjnego na rzecz ___ .

UZASADNIENIE
W dniu ___ złożył/a Pan/Pani wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz ___ .
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) wynika, iż świadczenia pieniężne wypłacane są w przypadku bezskuteczności egzekucji.
Natomiast stosownie do art. 2 pkt 2 ilekroć w w/w ustawie jest mowa o bezskuteczności egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych [...].
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego tj.: zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych ustalono, że postępowanie egzekucyjne z Pana/Pani wniosku jest w pełni skuteczne.
Z powyższych względów organ I instancji odmawia przyznania świadczenia pieniężnego z funduszu alimentacyjnego na rzecz ___ .
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od decyzji służy odwołanie do ___ za pośrednictwem ___ , w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia (art. 19 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
3. Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń (art. 20 ust. 2 w/w ustawy).
4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, natomiast dla wniosków złożonych w okresie od 1 września do 30 września ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada (art. 20 ust. 4 i ust. 5 w/w ustawy).
~Poznań


Napisano: 15 paź 2008, 14:26

NAWET NIKT NIE PODZIĘKOWAŁ ZA UMIESZCZONE PRZEZ CIEBIE WZORY DECYZJI. DZIĘKI........................
~MONA

Napisano: 20 paź 2008, 12:03

ja również dziękuję,
~Marti

Napisano: 21 paź 2008, 15:55

Czy w pouczeniu przy decyzji odmownej nie wystarczy sama informacja o trybie odwoławczym ?
~Marty

Napisano: 22 paź 2008, 9:29

Wystarczy, ale SKO lubi się czepiać szczegułów.
~Poznań

Napisano: 29 paź 2008, 16:07

ja bym dodała koniecznie w podstawie prawnej jeszcze art.15 ust.4 pkt 3b), który mówi, że musi być zaświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji a jeśli komornik napisał, że egzekucja jest skuteczna to jak można przyznać dlatego dopiszcie ten artykuł
~sara


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x