FA - Decyzja zmieniająca obniżenie alimentów

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 13 paź 2008, 14:13

DECYZJA
Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 9 ust. 1 i ust. 2, art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 18, art. 20, art. 25, art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po ponownym rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia Pana/Pani , PESEL: :

Zmieniam decyzję z dnia ___ nr ___ w ten sposób, iż przyznaję świadczenie pieniężne z funduszu alimentacyjnego na rzecz ___:
1. Na okres od ___ do ___ w wysokości po ___ zł (słownie: ___ zł) miesięcznie;
2. Na okres od ___ do ___ w wysokości po ___ zł (słownie: ___ zł) miesięcznie.

UZASADNIENIE
W dniu ___ złożył/a Pan/Pani wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz ___ .
Decyzją z dnia ___ nr ___ przyznano wnioskowane świadczenia w wysokości ___ zł na okres od ___ do ___ .
W dniu ___ wpłynął do ___ prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w ___ z dnia ___ sygn. akt. ___ mocą którego od dnia ___ obniżona została wysokość świadczenia alimentacyjnego na rzecz ___ należnego od zobowiązanego/zobowiązanej ___ .
Z materiału dowodowego zgromadzonego w niniejsze sprawie wynika, że tytuł wykonawczy zatwierdzony przez sąd wpłynął do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne w dniu ___ .
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.
Dlatego organ I instancji zmienia decyzję z dnia ___ nr ___ w ten sposób, że przyznaje świadczenie pieniężne z funduszu alimentacyjnego na rzecz ___ :
1. Na okres od ___ do ___ w wysokości po ___ zł miesięcznie, natomiast
2. Na okres od ___ do ___ w wysokości po ___ zł miesięcznie.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ___ za pośrednictwem ___, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia (art. 19 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
3. Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń (art. 20 ust. 2 w/w ustawy).
4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, natomiast dla wniosków złożonych w okresie od 1 września do 30 września ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada (art. 20 ust. 4 i ust. 5 w/w ustawy).
~Poznań


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x