FA - Decyzja odmowna - zawieszone postępowanie egzekucyjne

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 13 paź 2008, 14:09

DECYZJA
Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 9 ust. 1, art. 10, art. 12 ust. 1, art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 25 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia Pana/Pani , PESEL: :

Odmawiam przyznania świadczenia pieniężnego z funduszu alimentacyjnego na rzecz ___ .

UZASADNIENIE
W dniu ___ złożył/a Pan/Pani ___ wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz ___ .
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) wynika, iż świadczenia pieniężne wypłacane są w przypadku bezskuteczności egzekucji.
Natomiast stosownie do art. 2 pkt 2 ilekroć w w/w ustawie jest mowa o bezskuteczności egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych [...].
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego oraz pisma otrzymanego z Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w ___ ustalono, że postępowanie egzekucyjne na Pana/Pani wniosek postanowieniem z dnia ___ zostało zawieszone. Co prawda później, tj. w dniu ___ Komornik postanowił podjąć zawieszone postępowanie egzekucyjne, niemniej w dniu złożenia przez Pana/Panią wniosku postępowanie egzekucyjne było zawieszone.
Z powyższych względów organ I instancji odmawia przyznania świadczenia pieniężnego z funduszu alimentacyjnego na rzecz ___ .
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ___ za pośrednictwem ___ , w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia (art. 19 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
3. Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń (art. 20 ust. 2 w/w ustawy).
4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, natomiast dla wniosków złożonych w okresie od 1 września do 30 września ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada (art. 20 ust. 4 i ust. 5 w/w ustawy).
~Poznań


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x