księgowe pomocy świadczenia rodzinne

  
Strona 3 z 4    [ Posty: 32 ]

Moderator: heiland

Napisano: 09 sty 2019, 13:21

... nie popłacz się tylko.

Jak te twoje programy działają tak jak piszesz to OPSy powinny w trybie pilnym je wyłączyć.

Powinno być tak jak tu na przykładzie 500plus:


https://www.bdo.pl/pl-pl/publikacje/biu ... adczeniami


proszę zerknąć na dekret nr 14 ... w związku z nr 13 itp
TWoj
Podinspektor
Posty: 1130
Od: 10 maja 2016, 15:48
Zajmuję się:


Napisano: 21 cze 2019, 9:05

Odnośnie kosztów upomnień i kosztów komorniczych to znalazłem coś takiego:
Ponadto w wyniku analizy przedłożonych dokumentów kontrolujący stwierdzili, że GOPS w Brzeżnie w ramach poniesionych kosztów obsługi zadania wykazał w paragrafie 4610 (koszty egzekucji komorniczej) tj. wydatek w kwocie 50,68 zł. W związku z powyższym zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie przyczyny rozliczenia tego wydatku w ramach kosztów obsługi zadania. Kierownik GOPS w Brzeżnie wyjaśnił, iż: „Zgodnie z art. 66 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wierzyciel (w tym wypadku GOPS w Brzeżnie) ponosi wydatki związane z przekazaniem mu egzekwowanej należności. Potrącona kwota powinna zostać przez niego pokryta ze środków przeznaczonych na wydatki. W związku z tym, że opłata komornicza w wysokości 50,68 zł dotyczyła należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych została zaksięgowana, jako wydatek w rozdziale 85502”.
(dowód: akta kontroli od str. 217 do str. 224)
Organ egzekucyjny, który wyegzekwował dochodzoną należność potrąca z niej należną opłatę komorniczą. W związku z tym na rachunek wierzyciela przekazywana jest wyegzekwowana należność pomniejszona o pobraną opłatę komorniczą. Mając powyższe na uwadze podkreślenia wymaga fakt, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do odprowadzenia dochodu z tytułu wyegzekwowanych świadczeń nienależnie pobranych (z lat ubiegłych) w kwocie, jaka wpłynęła na rachunek Jednostki, a nie w pełnej wyegzekwowanej kwocie tj. razem z kwotą opłaty komorniczej należnej organowi egzekucyjnemu.
Zgodnie z art. 66 § 3 i 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.) wierzyciel na rzecz którego organ egzekucyjny dokonał czynności egzekucyjnych, jest obowiązany z zastrzeżeniem § 4 do uiszczenia opłaty komorniczej. Do opłaty komorniczej stosuje się odpowiednio przepisy § 2 oraz art. 64c § 11 i 12 ustawy.
W art. 66 § 2 cytowanej ustawy wskazano z kolei, że wierzyciel ponosi wydatki związane z przekazaniem mu egzekwowanej należności lub przedmiotu. Wydatki te organ egzekucyjny pokrywa z wyegzekwowanych kwot.
W tym przypadku opłaty komornicze pokrywane były przez organ egzekucyjny z wyegzekwowanych należności i na rachunek bankowy GOPS w Brzeżnie przekazywane były one w kwocie pomniejszonej o dokonane potrącenia.
Refundowanie przez GOPS w Brzeżnie opłaty komorniczej ze środków z dotacji w kwocie 50,68 zł w ramach kosztów obsługi zadania nie znajduje zatem uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Potrącenia komornicze nie stanowią wydatku związanego z przelewem środków, stanowią natomiast pozostały koszt operacyjny, który zmniejsza wysokość należności, zgodnie z przywołanym przepisem.
Skutkiem powyższej nieprawidłowości było zrefundowanie ze środków dotacji w ramach kosztów obsługi zadania kosztów opłaty komorniczej niezgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie.
Kic13
kic13
Praktykant
Posty: 26
Od: 08 paź 2009, 11:17
Zajmuję się:
Lokalizacja: Chybie, Polska

Napisano: 21 cze 2019, 10:47

...a nie mówiłem :idea: :roll:
TWoj
Podinspektor
Posty: 1130
Od: 10 maja 2016, 15:48
Zajmuję się:

Napisano: 21 cze 2019, 13:20

a jak to wykazać w Rb27S ?
np. saldo początkowe należności(kolumna 5 Rb27S) 1000 zł, wpłata po potrąceniu opłaty komorniczej (kolumna 7 Rb27S) 980 zł. Należność pozostała do zapłaty (kolumna 9 Rb27S) o zł. Gdzie ująć te 20 zł potrącenia w której kolumnie Rb27S bo 1000-980 nie daje zera. Może głupie pytanie ale proszę o oświecenie.
mk1
Referent
Posty: 229
Od: 05 kwie 2017, 14:09
Zajmuję się: księgowa

Napisano: 21 cze 2019, 19:13

Zgodnie z par 3 u 1 instrukcji sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, cytuję:

2) w kolumnie "Należności" wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, to różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną. W kolumnie tej wykazuje się również zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką. W kolumnie "Należności" nie wykazuje się należności długoterminowych;
3) w kolumnie "Potrącenia" ujmuje się skutki wykorzystania szczególnych przypadków wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Ordynacja podatkowa"; skutków tych nie wykazuje się w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)";


a zatem ponieważ owe potrącenia nie są tymi, o których mowa w art art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa nie wykazuje się ich w kolumnie potrącenia lecz jedyną opcją jest kolumna należności zmniejszając saldo należności.

Moim zdaniem nie ma innej możliwości a same odpisy to zwyczajna praktyka w księgowości organu podatkowego. No ale to nie w OPS.

Pozdr TW
TWoj
Podinspektor
Posty: 1130
Od: 10 maja 2016, 15:48
Zajmuję się:

Napisano: 24 cze 2019, 9:14

Kierownik GOPS w Brzeżnie prawidłowo zinterpretował przepisy art. 66 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Kontrolujący oraz wtórujący im TW dokonali błędnej interpretacji literalnej co świadczy to o braku kompetencji. Nie uwzględnili w ogóle przepisów prawa bilansowego.

Np. z Art.66
§ 3. Wierzyciel, na rzecz którego organ egzekucyjny dokonał czynności egzekucyjnych, jest obowiązany, z zastrzeżeniem § 4, do uiszczenia opłaty komorniczej.

oraz z

Art. 1a. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6) opłacie komorniczej – rozumie się przez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych


wynika, że przekazanie przez organ egzekucyjny lub przez zobowiązanego kwot uzyskanych w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych jest zdarzeniem powodującym powstanie u wierzyciela z mocy prawa obowiązku uiszczenia opłaty komorniczej, czyli powstanie zobowiązania z tytułu opłaty komorniczej. Zdarzenie to jako operacja gospodarcza powinno zgodnie z art. 20 UoR zostać ujęte w księgach rachunkowych GOPS-u dekretem 403/240.

Wg interpretacji kontrolujących zobowiązanie takie nie powstaje i nie jest ujmowane w księgach rachunkowych. Mamy brak przypisu zobowiązania z tytułu opłaty komorniczej i zaniżenie wartości należności na 221, co oznacza złamanie zasady oddzielnej wyceny (art.7 ust. 3 UoR - zakaz kompensaty)

O kompromitującym poziomie rozumienia rachunkowości przez kontrolujących może świadczyć nast. zdanie:

"Potrącenia komornicze nie stanowią wydatku związanego z przelewem środków, stanowią natomiast pozostały koszt operacyjny, który zmniejsza wysokość należności.."

To jak to jest? Koszt zmniejsza wysokość należności, bo w UoR pisze, że jest odwrotnie, to z odpisem należności wiąże się powstanie kosztu ? Brak również odpowiedzi na pytanie: co z naliczonymi odsetkami od odpisanych należności?
A jak to będzie w przypadku:
" przekazania kwot wierzycielowi przez zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych" ?

Bzdura goni bzdurę.
BDMB
Starszy referent
Posty: 669
Od: 05 sty 2015, 12:36
Zajmuję się:

Napisano: 24 cze 2019, 10:16

...przeczytaj bdmb co zakwestionowała kontrola bo znów popełniasz błąd. Oni zakwestionowali rozliczenie dotacji. I kontrolujący mieli i mają rację.

Czytaj to co ludzie piszą na spokojnie bo znów popełniłeś błąd.
TWoj
Podinspektor
Posty: 1130
Od: 10 maja 2016, 15:48
Zajmuję się:

Napisano: 24 cze 2019, 12:23

TWoj pisze:
Dz.U.2017.1911
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

(...)
77) Konto 761 - "Pozostałe koszty operacyjne"
Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki.
W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się:
1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;
2) kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.(...)
TWoj
Podinspektor
Posty: 1130
Od: 10 maja 2016, 15:48
Zajmuję się:

Napisano: 25 cze 2019, 11:36

Bzdura goni bzdurę a za nimi podąża TW.
Wkleja teksty nie na temat. Nie rozumie, że opłata komornicza to nie to samo co koszty komornicze a tym bardziej koszty postępowania komorniczego. Koszty komornicze pobierane są od dłużnika itd...
W tym temacie TW powinien wyjaśnić:
dlaczego w księgach rachunkowych wierzyciela nie należy ujmować zobowiązania z tytułu opłaty komorniczej albo przeprosić za dezinformację której jest źródłem.
BDMB
Starszy referent
Posty: 669
Od: 05 sty 2015, 12:36
Zajmuję się:

Napisano: 25 cze 2019, 16:38

...dokładnie każda twoja człowieku wypowiedź na tym forum to "bzdura goni bzdurę". Przeczytaj uważnie pytanie i to co odpowiadam, a także to co cytuję. Skąd te twoje wnioski bdmb nie wiem :roll: . Opis konta 761 wskazuje, iż ujmuje się na nim koszty postępowania spornego i egzekucyjnego. I to i to. A skoro jest to po stronie kosztów to było też zobowiązanie, które zostało potrącone, a jak zostało potrącone to nie było wydatku.

A zatem kontrolujący w opisywanej sprawie mieli i mają rację :idea:
TWoj
Podinspektor
Posty: 1130
Od: 10 maja 2016, 15:48
Zajmuję się:


  
Strona 3 z 4    [ Posty: 32 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny