NIENALEŻNIE POBRANE WZÓR DECYZJI

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 27 lut 2017, 10:02

Pani nienależnie pobrał za grudzień i styczeń. Potem utraciła dochód i znowu jej się należy. Uchyliłam jej tamtą decyzję. zawiadomiłam o wszczęciu postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń. Ona w tym samym czasie złożyła wniosek na to dziecko znowu bo utraciła dochód i jej przyznałam. Teraz muszę wydać decyzje o nienależnie pobranych i naliczyć do zwrotu. jakie podstawy prawne powinny być w tej decyzji naliczającej? Ma ktoś może jakiś wzór?
miła
Referent
Posty: 268
Od: 23 mar 2016, 10:02
Zajmuję się:


Napisano: 27 lut 2017, 14:16

DECYZJA OPS.******.2016

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 25 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214), a także Zarządzenia Wójta Gminy **** Nr OS.0****.2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, po rozpatrzeniu sprawy

ORZEKAM

1. Uznać pobrane świadczenie wychowawcze w okresie od 01.07.2016 r. do 31.07.2016 r. w kwocie 500,00 zł za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze.
2. Ustalić obowiązek zwrotu pobranego nienależnie świadczenia wychowawczego na kwotę 500,00 zł łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

UZASADNIENIE
Też_Miła

Napisano: 27 lut 2017, 14:18

UZASADNIENIE
Decyzją Nr OPS.**** z dnia 22.08.2016 r. Pani **** **** uchylono prawo do świadczenia wychowawczego. Decyzja ta została doręczona stronie 22.08.2016 r. i stała się ostateczna z dniem 05.09.2016 r.
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:
1) świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania;
2) świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
3) świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;
4) świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego;
5) świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.
Wnioskodawczyni była pouczona o negatywnych przesłankach wyłączających prawo do świadczenia wychowawczego w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze ,,W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w tym również w przypadku wyjazdu członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.''
Też_Miła

Napisano: 27 lut 2017, 14:18

c.d.

Strona pobrała świadczenie nienależnie pobrane stosownie do definicji zawartej w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania.
Zgodnie z art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty.
Niniejszą decyzją ustalono, iż pobrane świadczenie wychowawcze za okres od 01.07.2016 r. do 31.07.2016 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym i określono obowiązek jego zwrotu. Stąd należało orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy Pani prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne należy wpłacić na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w ****, Nr: ** **** **** wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w terminie 14 dni od daty kiedy decyzja stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a
Też_Miła

Napisano: 27 lut 2017, 14:23

zwrot naliczysz jej odręcznie. Musi przyjść lub zadzwonić do Ciebie, że dzisiaj chce wpłacić i na dzień dzisiejszy naliczasz odsetki. Np. kalkulatorem odsetek (uważaj, bo często sie mylą). My naliczamy odręcznie, wg wzoru. Nie wpisujesz w decyzji kwoty odsetek, bo nie wiesz kiedy wpłaci.

Możesz jej potrącić z tego, co teraz będzie jej przysługiwało.

Nr decyzji o NP ma taki sam jak nr decyzji przyznającej (kwietniowej).

Nowy wniosek (kolejny) ma nowy nr decyzji.
Też_Miła

Napisano: 28 lut 2017, 12:48

dzięki
miła
Referent
Posty: 268
Od: 23 mar 2016, 10:02
Zajmuję się:


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny