Nowe Dodatki Mieszkaniowe

  
Strona 6 z 8    [ Posty: 78 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 10 wrz 2020, 10:10

Wszyscy już pomału wątpliwy czy ten projekt przejdzie. Tyle szumu o nic. Najgorsze jest to że część klientów ciągle dzwoni i dopytuje się o "te 1500 zł dofinansowania do czynszu"
Jagoda666
Praktykant
Posty: 48
Od: 20 maja 2020, 16:22
Zajmuję się: Świadczenia Rodzinne


Napisano: 10 wrz 2020, 10:15

Możemy wątpić, ale przejść musi, bo nie będziemy mieli podstawy prawnej do wyliczenia ryczałtów.
Marek1992
Referent
Posty: 327
Od: 14 lis 2019, 10:00
Zajmuję się: DM/DE

Napisano: 22 wrz 2020, 10:54

Ok najnowsza informacja jest taka, że projekt skierowano do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Marek1992
Referent
Posty: 327
Od: 14 lis 2019, 10:00
Zajmuję się: DM/DE

Napisano: 25 wrz 2020, 15:38

Jagoda666
Praktykant
Posty: 48
Od: 20 maja 2020, 16:22
Zajmuję się: Świadczenia Rodzinne

Napisano: 01 paź 2020, 14:45

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/naz ... pr_534.pdf

zmienili projekt i będą zmiany w dodatkach z mocą wsteczną zapoznajcie z art. 23 (str. 70) bo on zmienia tarczę
GOPS_1234
Stażysta
Posty: 126
Od: 05 mar 2019, 13:12
Zajmuję się: PS, DM, DE, DS, ŚW

Napisano: 01 paź 2020, 18:37

Według projektu:
w art. 15zzzib w ust. 3 dodać zdanie drugie w brzmieniu:
„Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego, o
której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych, za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma
zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.”;

po art. 15zzzib dodaje się art. 15zzziba–15zzzii w brzmieniu:
„Art. 15zzziba. 1. Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego,
będący podstawą ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego z mocą
wsteczną, ustala się za okres 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od
którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
2. Wydatki, będące podstawą ustalenia wysokości dodatku
mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się na miesiąc poprzedzający miesiąc,
od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
Art. 15zzzic. 1. Osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2133 oraz z 2020 r. poz. …), może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną dalej
„dopłatą do czynszu”.
2. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do
czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak
nie więcej niż 1500 zł.
3. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością
dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku
mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych. Wysokość dopłaty do czynszu wskazuje się w
decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych, przyznającej dodatek mieszkaniowy powiększony
o dopłatę.
4. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o
dopłatę do czynszu ubiegającemu się o taki dodatek i posiadającemu prawo do
dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji wcześniejszej, wynikający z tej
decyzji wcześniejszej okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się do miesiąca
poprzedzającego miesiąc pierwszej wypłaty dodatku powiększonego o dopłatę
do czynszu.
Marek1992
Referent
Posty: 327
Od: 14 lis 2019, 10:00
Zajmuję się: DM/DE

Napisano: 01 paź 2020, 18:38

Art. 15zzzid. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki
przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:
1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanego
dalej „wnioskiem o dodatek”, jest co najmniej o 25% niższy niż średni
miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy
osiągnięty w 2019 r. oraz
2) ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal
mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
3) ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej
dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
Art. 15zzzie. 1. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek
mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek
mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, zwanej dalej „adnotacją”.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na
wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.
2. Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami, o których mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
dołącza się:
1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r.
na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek
mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy
powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art.
15zzzid pkt 2 i 3;
3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego
przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do
czynszu.
3. Warunek, o którym mowa w art. 15zzzid pkt 2, uznaje się za spełniony
również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania
wniosku o dodatek z adnotacją przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy
powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż
najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.
4. Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o
dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według
stanu na dzień złożenia wniosku o dodatek z adnotacją. W przypadku gdy
wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r. jest
niższa niż wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu składania
wniosku o dodatek z adnotacją, wysokość miesięcznego czynszu będącą
podstawą obliczenia dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do
czynszu ustala się według stanu na dzień 14 marca 2020 r. W takim przypadku dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu ubiegający się o
dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu składa według stanu
na dzień 14 marca 2020 r.
5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
6. Stwierdzone w toku postępowania wszczętego na wniosek o dodatek z
adnotacją niespełnienie przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy
warunków, o których mowa w art. 15zzzid, nie wyklucza przyznania w toku
tego postępowania dodatku mieszkaniowego bez dopłaty do czynszu.
Marek1992
Referent
Posty: 327
Od: 14 lis 2019, 10:00
Zajmuję się: DM/DE

Napisano: 01 paź 2020, 18:38

Art. 15zzzif. 1. Wypłata dodatku mieszkaniowego powiększonego o
dopłatę do czynszu w zakresie tej dopłaty jest zadaniem związanym z
przeciwdziałaniem COVID-19.
2. Środki na wypłatę dopłat do czynszu w danym półroczu, zwane dalej
„środkami na dopłaty do czynszu”, są przekazywane gminie przez wojewodę,
na jej wniosek składany nie później niż na 30 dni przed pierwszym dniem
półrocza, w którym dokonywane mają być wypłaty. We wniosku gmina
wskazuje wysokość szacunkowego zapotrzebowania na środki na dopłaty do
czynszu z rozbiciem na poszczególne miesiące półrocza.
3. Przy ustalaniu wysokości środków na dopłaty do czynszu uwzględnia
się ponoszone przez gminę koszty realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
w wysokości 1% łącznej kwoty przekazywanych gminie środków na dopłaty do
czynszu.
4. Środki na dopłaty do czynszu są przekazywane gminie w miesięcznych
ratach, nie później niż do 5. dnia każdego miesiąca. Wysokość rat odpowiada
określonej we wniosku gminy szacunkowej wysokości zapotrzebowania na
środki na dany miesiąc.
5. Środki na dopłaty do czynszu niewykorzystane w danym miesiącu
gmina zalicza na poczet środków wypłacanych w miesiącu następnym lub
zwraca wojewodzie. 6. Rozliczenie środków na dopłaty do czynszu otrzymanych w danym
miesiącu gmina przekazuje wojewodzie do 15. dnia miesiąca następnego.
Rozliczenie zawiera informację o:
1) kwocie środków na dopłaty do czynszu wykorzystanych w miesiącu
objętym rozliczeniem oraz łącznej kwocie środków wykorzystanych na
dopłaty do czynszu;
2) kwocie środków na dopłaty do czynszu niewykorzystanych w miesiącu
objętym rozliczeniem:
a) zaliczanych na poczet środków wypłacanych w miesiącu następnym,
b) zwracanych wojewodzie;
3) liczbie najemców i podnajemców, którym:
a) przyznano dodatek powiększony o dopłatę do czynszu w miesiącu
objętym rozliczeniem,
b) wypłacono dodatek powiększony o dopłatę do czynszu w miesiącu
objętym rozliczeniem,
c) przyznano dodatek powiększony o dopłatę do czynszu.
7. Środki na dopłaty do czynszu stanowią dochód jednostek samorządu
terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego.
Marek1992
Referent
Posty: 327
Od: 14 lis 2019, 10:00
Zajmuję się: DM/DE

Napisano: 01 paź 2020, 18:39

Art. 15zzzig. 1. Środki na dopłaty do czynszu dla gmin są przekazywane
wojewodzie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086 i
1262), na jego wniosek składany nie później niż na 21 dni przed pierwszym
dniem półrocza, w którym dokonywane mają być wypłaty. We wniosku
wojewoda wskazuje wysokość szacunkowego zapotrzebowania na środki na
dopłaty do czynszu z rozbiciem na poszczególne kwartały półrocza.
2. Wniosek o przekazanie środków na dopłaty do czynszu dla gmin
wojewoda składa do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.3. Środki na dopłaty do czynszu dla gmin są przekazywane wojewodzie w
kwartalnych ratach, nie później niż do 25. dnia miesiąca poprzedzającego
kwartał. Wysokość rat odpowiada określonej we wniosku wojewody
szacunkowej wysokości zapotrzebowania na środki na kwartał.
4. Środki na dopłaty do czynszu dla gmin niewykorzystane w danym
kwartale wojewoda przekazuje gminom na wypłaty w kwartale następnym lub
zwraca na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
5. Rozliczenie środków na dopłaty do czynszu dla gmin otrzymanych w
danym kwartale wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa, w terminie do ostatniego dnia kwartału następującego po
kwartale, w którym dokonywane miały być wypłaty. Rozliczenie zawiera
informację o:
1) kwocie środków na dopłaty do czynszu przekazanych gminom w kwartale
objętym rozliczeniem oraz łącznej kwocie środków przekazanych gminom
na dopłaty do czynszu;
2) kwocie środków na dopłaty do czynszu niewykorzystanych w kwartale
objętym rozliczeniem:
a) przewidzianej do przekazania gminom na wypłaty dopłat do czynszu
w kwartale następnym,
b) zwracanej do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
3) łącznej liczbie najemców i podnajemców, którym:
a) przyznano dodatek powiększony o dopłatę do czynszu w kwartale
objętym rozliczeniem,
b) wypłacono dodatek powiększony o dopłatę do czynszu w kwartale
objętym rozliczeniem,
c) przyznano dodatek powiększony o dopłatę do czynszu.
Art. 15zzzih. 1. Do 15. dnia każdego miesiąca gmina może złożyć korektę
wniosku, o którym mowa w art. 15zzzif ust. 2, wskazując wyższe niż określone
w tym wniosku zapotrzebowanie na środki na dopłaty do czynszu w kolejnych
miesiącach.
2. W przypadku gdy przekazane wojewodzie środki na dopłaty do czynszu
dla gmin są niewystarczające do pokrycia zapotrzebowania na dopłaty do czynszu, wojewoda występuje z wnioskiem o dodatkowe środki na dopłaty do
czynszu dla gmin. Dodatkowe środki na dopłaty do czynszu dla gmin są
przekazywane wojewodzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Do
wniosków o dodatkowe środki na dopłaty do czynszu dla gmin stosuje się
przepis art. 15zzzig ust. 2.
Art. 15zzzii. 1. Przepis art. 15zzzib stosuje się odpowiednio do dodatku
mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.
2. W przypadku gdy wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu
14 marca 2020 r. jest niższa niż wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w
miesiącu poprzedzającym miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek
mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną, wysokość
miesięcznego czynszu będącego podstawą obliczenia dodatku mieszkaniowego
powiększonego o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną ustala się według stanu
na dzień 14 marca 2020 r. W takim przypadku dokumenty potwierdzające
wysokość miesięcznego czynszu ubiegający się o dodatek mieszkaniowy
powiększony o dopłatę do czynszu składa według stanu na dzień 14 marca 2020
r.”.
Marek1992
Referent
Posty: 327
Od: 14 lis 2019, 10:00
Zajmuję się: DM/DE

Napisano: 02 paź 2020, 7:10

witam
czy to juz obowiązuje?? bo piszecie PROJEKT
Od kiedy sa zmiany, czy to juz należy stosować
Cytrynka
Stażysta
Posty: 105
Od: 05 gru 2018, 10:50
Zajmuję się: DM


  
Strona 6 z 8    [ Posty: 78 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x