Odmowa z powodu wyrejestrowania z PUP

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]

Moderator: heiland

Napisano: 02 wrz 2019, 12:02

Hej czy ma ktoś może wzór odmowy świadczeń z pomocy społecznej ( zasiłek okresowy, celowy, celowy z programu) z powodu wyrejestrowania klienta z PUP ? Jakie pismo wysłać do PUP celem ustalenia ile razy klient był wyrejestrowywany z ewidencji? Dziękuję i życzę miłego dnia.
Aneta9463
Praktykant
Posty: 21
Od: 12 kwie 2016, 9:09
Zajmuję się:


Napisano: 02 wrz 2019, 17:35

Nie dość jasno piszesz. Czy chodzi o to, że klient nie posiada statusu bezrobotnego, a ubiega się o świadcznia? A w jakim celu pismo do PUP o ilości jego wyrejestrowań?
pomocnik
Stażysta
Posty: 106
Od: 29 maja 2019, 16:29
Zajmuję się: pracownik socjalny w ops.

Napisano: 03 wrz 2019, 8:40

Pismo do PUP w celu weryfikacji w jakich okresach petent rejestrował się jako osoba bezrobotna i poznanie powodów wyrejestrowania- jeśli podjecie pracy to fajnie- jeśli niestawiennictwo lub odmowa podjęcia pracy, to można w odmowie przyznania świadczenia lub uchylenia decyzji powołać się na art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej- brak współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej.
Solitudo cordis,
Solitudo animae
Ojciec76
VIP
Posty: 1332
Od: 09 gru 2010, 9:31
Zajmuję się: PS i reszta w zależności od problemu
Lokalizacja: warmia, mazury

Napisano: 06 wrz 2019, 11:12

Chodzi dokładnie o klienta, który złożył wniosek we wrześniu 2019 a jest wyrejestrowany z PUP. Pismo do PUP tak Jak pisał Ojciec76 żeby ustalić powody wyrejestrowania. Czy mam ktoś wzór takiej decyzji odmownej?
Aneta9463
Praktykant
Posty: 21
Od: 12 kwie 2016, 9:09
Zajmuję się:

Napisano: 10 wrz 2019, 8:49

Samo wyrejestrowanie z PUP może być niewystarczającą przesłanką do odmowy. My gromadzimy trochę więcej materiałów, analizujemy sposób poszukiwania zatrudnienia, spisujemy kontrakt socjalny albo układamy indywidualny plan pracy z klientem, przedstawiamy konkretne oferty pracy, z których musi nam się rozliczyć, itp.
Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.
Julia32
Referent
Posty: 423
Od: 17 mar 2016, 9:51
Zajmuję się:

Napisano: 10 wrz 2019, 10:36

Decyzja
w sprawie odmowy ustalenia prawa do zasiłku okresowego
Pan/i ......
zam .....

Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w ...................., działając na podstawie zarządzenia / upoważnienia .................... z dnia .................... r. Nr .................... w sprawie ...................., jak również działając w oparciu o postanowienia art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.); art. 2, art. 3, art. 4, art. 8 ust. 1–4 i 9, art. 11, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 36 pkt 1 lit. b, art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1, art. 101 ust. 1, art. 106 ust. 1 i 3, art. 110 ust. 1, 3 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.); § 2 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1406 z późn. zm.); § 1 pkt 1 lit. a–b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058);
na skutek wszczęcia przez .................... Ośrodek Pomocy Społecznej w .................... postępowania administracyjnego na wniosek Pana(i) .................... w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego;
orzeka, co następuje:
ORZECZENIE
Odmawiam ustalenia na rzecz Pana(i) ...................., zam. ...................., prawa do zasiłku okresowego w wysokości po .................... zł miesięcznie (słownie: .................... złotych 00/100), w okresie od .................... r. do ..................... r.
UZASADNIENIE
Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z upoważnienia Wójta / Burmistrza / Prezydenta Miasta ...................., wydając niniejsze rozstrzygnięcie, ustalił(a) następujący stan prawny.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasiłek ten przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium do-chodowego osoby samotnie gospodarującej. Dalej, zgodnie z art. 38 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z zastrzeżeniem, że kwota tego zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie. Co ważne, kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie (art. 38 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej).
Wyjaśnić należy także, że kwota zasiłku okresowego ustalona w oparciu o powyższe zasady nie może być niższa niż odpowiednio 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, jak również kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny (tak art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej).
W rozpatrywanym przypadku zastosowanie znajdą jednak postanowienia art. 11 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z ww. przepisem w przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
pawel.w
Referent
Posty: 366
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.

Napisano: 10 wrz 2019, 10:40

cd.
Dalej brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego po-stanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej).
Co ważne, w przypadku odmowy przyznania albo ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczeń z pomocy społecznej należy uwzględnić sytuację osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenie lub korzystającej ze świadczeń.
W ostatniej kolejności wyjaśnić należy, że przepisy powyższe pozostają w zgodzie z postanowieniami art. 4 ustawy o pomocy społecznej, w których ustawodawca zastrzegł, że osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... ustalił(a) następujący stan faktyczny.
..........................................................................
............................................................................

(stan faktyczny wskazujący na złożenie wniosku o przyznanie pomocy, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, wyliczenie dochodów, wskazanie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku okresowego oraz okoliczności wskazujące na brak współdziałania wnioskodawcy z pracownikiem socjalnym w przezwyciężaniu trudnej sytuacji, w której znalazł się wnioskodawca)

Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... zobligowany(a) był(a) odmówić Panu(i) .................... prawa do zasiłku okresowego. Jak wyjaśniono powyżej, warunkiem korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej jest aktywna współpraca z pracownikiem socjalnym, w efekcie której osoba ubiegająca się o świadczenie zacznie podejmować wysiłki zmierzające do samodzielnego przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, w której się znalazła. Pomoc społeczna, jako świadczenie o charakterze subsydiarnym (pomocniczym), powinna jedynie wspierać świadczeniobiorcę w jego wysiłkach, zapewniając tymczasową pomoc, niezbędną dla zabezpieczenia najbardziej podstawowych potrzeb bytowych. Pomoc ta nie może stać się źródłem utrzymania ani tym bardziej sposobem na życie osoby biernej, która sama, własnymi staraniami, nie dąży do zapewnienia sobie lepszych warunków życiowych.
Tymczasem dokumentacja zgromadzona w sprawie wskazuje jednoznacznie, że


(wskazać na przejawy bierności i odmowę współdziałania wnioskodawcy, jak również wskazać, że w procesie decyzyjnym uwzględniono osoby znajdujące się na utrzymaniu wnioskodawcy)
Dlatego też orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE:
.................................................
pawel.w
Referent
Posty: 366
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny