Pilnie - koszt pogrzebu mieszkańca DPS

  
Strona 3 z 3    [ Posty: 27 ]

Moderator: Tom.

Napisano: 12 mar 2013, 20:57

jeśli ktoś ma tę interpretację to proszę wyślijcie
[email protected]
z góry dziękuję
~dodi


Napisano: 07 cze 2013, 16:31

Proszę o interpretacje ministerstwa, kto płaci za pogrzeb mieszkańca DPS na zasiłku stałym.
~EWA

Napisano: 01 lip 2013, 9:59

Czy mogę równeż otrzymać interpretację [email protected]?
~Max

Napisano: 12 lip 2013, 14:32

proszę o interpretację z ministerstwa z 2012r, kto płaci za pogrzeb mieszkańca DPS na zasiłku stałym. [email protected]
~mircia

Napisano: 13 paź 2020, 7:52

Jeżli ktoś jest w posiadaniu opinii prawnej lub interpretacji Ministerstwa na temat ponoszenia kosztów pogrzebu mieszkańca dps pobierającego zasiłek stały to bardzo proszę o ich przesłanie na adres: [email protected]
SZYMANSKAE
Praktykant
Posty: 4
Od: 01 wrz 2020, 7:08
Zajmuję się: świadczenia wychowawcze, Dobry start, Stypendia szkone, Pomoc społeczna

Napisano: 15 paź 2020, 14:54

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) – dalej u.p.s., sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Jednocześnie zgodnie z art. 17 pkt 15 u.p.s. do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Zgodnie z powyższym to gmina określa sposób sprawienia pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
Biorąc pod uwagę treść tego upoważnienia, trzeba stwierdzić, że przedmiotem aktu określającego sposób sprawienia pogrzebu będą postanowienia dotyczące np. zakresu i sposobu usług (czynności) pogrzebowych dokonywanych przez właściwą jednostkę organizacyjną gminy. Jednocześnie art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) wskazuje podmioty, którym przysługuje prawo pochowania zmarłego, a także zawiera konkretne obowiązki w tym zakresie ciążące na określonego rodzaju podmiotach publicznych. Zgodnie z tym przepisem:
„1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
1) pozostały małżonek(ka), 2) krewni zstępni, 3) krewni wstępni, 4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 5) powinowaci w linii prostej do l stopnia.
Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą. Zwłoki niepochowane przez podmioty wymienione wyżej mogą być przekazane do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Decyzję w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych wydaje, na wniosek uczelni, właściwy starosta.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) - dalej Konstytucja RP, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Artykuł 94 Konstytucji RP mówi zaś, że organy samorządu terytorialnego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Podstawą aktu normatywnego o zewnętrznym oddziaływaniu musi być zatem wyraźne upoważnienie ustawowe zawarte w ustawie szczególnej. Każda norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby nie naruszała innych przepisów ustawy.
Realizując kompetencje organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym, a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenia prawa. Zarówno w doktrynie, jak również w orzecznictwie ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto należy podkreślić, że normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczególną uwagę zasługuje tu wyrok TK z 28 czerwca 2000 r. (K 25/99, Dz. U. z 2000 r. Nr 53, poz. 648): „Stosując przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 konstytucji, odnoszących się do źródeł prawa, takie zasady przyjęte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykładni rozszerzającej kompetencje prawodawcze oraz zasadę głoszącą, że wyznaczenie jakiemuś organowi określonych zadań nie jest równoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktów normatywnych służących realizowaniu tych zadań (...)."
Basia49
Praktykant
Posty: 28
Od: 18 kwie 2017, 12:32
Zajmuję się: PS

Napisano: 15 paź 2020, 14:55

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż do kompetencji rady będzie należało określenie „standardów” sprawienia pogrzebu.
Jednakże w sytuacji, gdy strona jest mieszkańcem domu pomocy społecznej to zastosowanie znajdą przepisy szczególne – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. poz. 964) - dalej r.s.d.p.s.

Zgodnie z art. 55 u.p.s. dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej "mieszkańcami domu". Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.
Jednocześnie na podstawie § 6 ust. 1 pkt 10 lit. g r.s.d.p.s. DPS uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się mieszkańcom domu sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu.
Skoro zatem standardem usług wspomagających jest zapewnienie mieszkańcowi domu sprawienia pogrzebu do dom pomocy społecznej jest odpowiedzialny za to zadanie.
Basia49
Praktykant
Posty: 28
Od: 18 kwie 2017, 12:32
Zajmuję się: PS


  
Strona 3 z 3    [ Posty: 27 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x