Posiłki dochód powyżej 150% - uzasadnienie odmowy - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 14 sty 2019, 11:49

Cześć.
Macie może jakiś wzór odmowy przyznania bezpłatnych posiłków dla osób, których dochód przekracza 150% ?
Możecie go tu wkleić? Chodzi mi o samo uzasadnienie.
12groszy
Stażysta
Posty: 98
Od: 04 wrz 2018, 7:53
Zajmuję się: Pomoc Społeczna


Napisano: 16 sty 2019, 8:10

Mam wzór decyzji z książki wzory decyzji wraz z komentarzem Grzegorz Rajski z 2017 r. spróbuj wykorzystać.

Decyzja Nr ....................
w sprawie odmowy ustalenia prawa do jednego gorącego posiłku dziennie

Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w ...................., działając na podstawie zarządzenia / upoważnienia .................... z dnia .................... r. Nr .................... w sprawie ...................., jak również działając w oparciu o postanowienia art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.); art. 2, art. 3, art. 4, art. 8 ust. 1–4 i 9, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. j, art. 48, art. 48b ust. 2–5, art. 96 ust. 1, 2 i 4, art. 101 ust. 1, art. 106 ust. 1 i 3, art. 110 ust. 1, 3 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.); § 2 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1406 z późn. zm.); § 1 pkt 1 lit. a–b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058); § ... uchwały Rady Gminy / Miasta z dnia .................... r. Nr .................... w sprawie ....................;
na skutek wszczęcia przez .................... Ośrodek Pomocy Społecznej w .................... postępowania administracyjnego na wniosek Pana(i) .................... w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie;
orzeka, co następuje:
ORZECZENIE
Odmawiam ustalenia na rzecz Pana(i) ...................., zam. ...................., prawa do jednego gorącego posiłku dziennie, realizowanego od poniedziałku do piątku, w okresie od .................... r. do .................... r.
UZASADNIENIE
Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z upoważnienia Wójta / Burmistrza / Prezydenta Miasta ...................., wydając niniejsze rozstrzygnięcie, ustalił(a) następujący stan prawny.
Zgodnie z art. 48 oraz art. 48b ust. 2–5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc, o której mowa powyżej, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków. Osoba lub rodzina może otrzymać pomoc w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych. Warto wyjaśnić także, że pomoc w postaci żywności, przyznawana dzieciom i młodzieży, jak również pomoc realizowana w sytuacji kryzysowej, występującej na skalę masową (m.in. klęska żywiołowa albo zdarzenie losowe), nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione na udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi.
Dalej wskazać należy na postanowienia art. 96 ust. 1, 2 i 4 ustawy o pomocy społecznej, gdzie ustawodawca przesądził, że obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa w pierwszej kolejności na osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwo-tę kryterium dochodowego (art. 96 ust. 2 ww. ustawy).
pawel.w
Starszy referent
Posty: 605
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.

Napisano: 16 sty 2019, 8:11

cd.
Rada gminy określa w drodze uchwały zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa powyżej, będących w zakresie zadań własnych (art. 96 ust. 4 ww. ustawy).
Z kompetencji powyższej Rada Gminy / Miasta skorzystała w uchwale z dnia .................... r. Nr .................... w sprawie ....................
Zgodnie z ww. aktem prawa miejscowego

(wskazać na podstawowe założenia uchwały traktujące o zasadach zwrotu wydatków za gorący posiłek)
W ostatniej kolejności przywołać należy postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lip-ca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Rozporządzeniem tym (poczynając od 1 października 2015 r.) przesądzono, że kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 634,00 zł, a kryterium dla osoby gospodarującej w rodzinie wynosić będzie 514,00 zł.
Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... ustalił(a) następujący stan faktyczny.


(stan faktyczny wskazujący na złożenie wniosku o przyznanie pomocy w postaci posiłku, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, dochody strony, fakt niespełnienia kryterium dochodowego, możliwość samodzielnego zabezpieczenia posiłków)
Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... zobligowany(a) był(a) odmówić Panu(i) .................... wsparcia w postaci jednego gorą-cego posiłku dziennie. Jak ustalono w drodze wywiadu środowiskowego, Pan(i) .................... w stop-niu znacznym, gdyż niemalże pięciokrotnie, przekracza kryterium dochodowe uprawniające do bez-płatnego wsparcia. Z kolei zgodnie z tabelą odpłatności zawartą w uchwale Rady Gminy / Miasta ....................tak wysoki dochód obligowałby do ustalenia pełnej odpłatności za posiłek. Wreszcie wskazać należy, że przedsiębiorca realizujący posiłki na rzecz klientów tut. Ośrodka przyjmuje także zamówienia (abonament stały) od osób, które za własne środki chcą zakupić posiłki. Dlatego też uza-sadnione jest twierdzenie, że Pan(i) .................... jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie posiłki, korzystając z takiego abonamentu.
Dlatego też orzeczono jak w sentencji.
pawel.w
Starszy referent
Posty: 605
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.

Napisano: 16 sty 2019, 13:31

Rewelacja!
Bardzo dziękuję!
12groszy
Stażysta
Posty: 98
Od: 04 wrz 2018, 7:53
Zajmuję się: Pomoc Społeczna

Napisano: 16 sty 2019, 13:42

u nas dla przykładu rada gminy ustaliła odpłatnośc dla osób i rodzin powyżej 150%
aja
Referent
Posty: 225
Od: 11 kwie 2017, 13:46
Zajmuję się: ops


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x