Wzór dezyzji ZASIŁEK DLA OPIEKUNA z wyrównaniem i odsetkami

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 03 cze 2014, 8:01

Witam! Jeżeli ktoś ma dostępną decyzję dla opiekunów po wejściu Ustawy dnia 14 maja 2014 roku z wyrównaniem i odsetkami bardzo proszę o podanie takiego wzoru decyzji. Dziękuję.
MagdaG.


Napisano: 03 cze 2014, 8:12

też bym chciała
monia79

Napisano: 03 cze 2014, 8:36

Wójt/ Burmistrz/ Prezydent Miasta
...................., dnia ....................
Nr sprawy:
Pani/Pan ........................................
ul. ..................................................
........................................................
Decyzja Nr ........................................
Działając na podstawie art. 2, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567) - dalej u.u.w.z., w związku z art. 17, art. 23, art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) - dalej u.ś.r., oraz art. 104, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz upoważnienia Wójta / Burmistrza / Prezydenta Miasta do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji, po rozpatrzeniu wniosku Pani /a .................... z dnia .................... .

Postanawiam
1. Przyznać zasiłek dla opiekuna w związku z opieką nad Panią /em .................... w okresie od .................... do .................... w kwocie 520 złotych miesięcznie.
2. W związku z dokonywanym wyrównaniem ustalić sumę przysługujących odsetek naliczonych na dzień 15 maja 2014 r. na kwotę .................... złotych.
3. Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie
Decyzją nr .................... z dnia .................... nabyła Pani/Pan prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na okres od .................... do .................... w oparciu o art. 17 u.ś.r. Decyzja ta wygasła z dniem 30 czerwca 2013 r.
Z dniem 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa u.u.w.z. Zgodnie z art. 2 u.u.w.z. zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) z dniem 1 lipca 2013 r.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.u.w.z. zasiłek dla opiekuna przysługuje:
1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie u.u.w.z., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w u.ś.r. w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
2) od dnia wejścia w życie u.u.w.z., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w u.ś.r. w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 u.u.w.z., przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki, o których mowa wyżej, przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.
Kwoty wyrównania wraz z odsetkami organ ustalił w następujący sposób:
Miesiąc Zasiłek Odsetki od Odsetki do Kwota odsetek
Lipiec 2013 520 zł 1.08.2013 15.05.2014 53,34 zł
Sierpień 2013 520 zł 1.09.2013 15.05.2014 47,60 zł
Wrzesień 2013 520 zł 1.10.2013 15.05.2014 42,04 zł
Październik 2013 520 zł 1.11.2013 15.05.2014 36,30 zł
Listopad 2013 520 zł 1.12.2013 15.05.2014 30,74 zł
Grudzień 2013 520 zł 1.01.2014 15.05.2014 25,00 zł
Styczeń 2014 520 zł 1.02.2014 15.05.2014 19,26 zł
Luty 2014 520 zł 1.03.2014 15.05.2014 14,08 zł
Marzec 2014 520 zł 1.04.2014 15.05.2014 8,33 zł
Kwiecień 2014 520 zł 1.05.2014 15.05.2014 2,78 zł
Do 14 maja 2014 242,70 zł
Suma 5442,70 zł 279,57 zł

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:
1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
W dniu .................... 2014 r. złożył/a Pan/i wniosek o ustalenie i wypłatę zasiłku dla opiekuna. W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że spełnia Pan/i warunki do otrzymania zasiłku.
Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na szczególnie ważny interes strony.
Jednocześnie informujemy, iż od kwot przyznanego zasiłku dla opiekuna mogą być odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Zasiłek będzie wypłacany miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca w sposób zgodny ze złożoną przez Pana/ią dyspozycją.
Biorąc powyższe pod uwagę, należało orzec jak w sentencji decyzji.
Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ...................., w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem tutejszego organu.
2. Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.u.w.z. w związku z art. 25 u.ś.r. w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu (poprzez podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; zgodnie z art. 3 pkt 22 u.ś.r. poprzez zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej rozumie się: wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej) lub innych zmian mających wpływ na prawo do zasiłku dla opiekuna (uzyskaniu prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego), osoba ubiegająca się lub pobierająca zasiłek dla opiekuna, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.
3. Osoba, która pobrała nienależnie zasiłek dla opiekuna, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. Kwoty nienależnie pobranych zasiłków dla opiekuna podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń do dnia spłaty. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - art. 30 ust. 1, ust. 8 i ust. 7 u.ś.r.
............................................................
podpis osoby upoważnionej
gopsik2
Praktykant
Posty: 1
Od: 03 cze 2014, 8:32
Zajmuję się:

Napisano: 03 cze 2014, 8:56

zastanawia mnie art. 17 w podstawie decyzji? czy aby na pewno powinien tam być
aga8791

Napisano: 03 cze 2014, 9:43

A skąd ta kwota odsetek? Wychodzi 279,47.
_Mmama


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny