KANCELARIA PRAWNA zamienia ZDO, SZO na ŚP

  
Strona 2 z 10    [ Posty: 95 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 31 maja 2019, 7:39

Bardzo proszę wrzućcie wzór takiej decyzji odmownej. Też mam taką sprawę (narazie 1) i też będzie odmowa.
justa789
Praktykant
Posty: 34
Od: 28 mar 2017, 14:32
Zajmuję się: ŚR/ŚW/FA


Napisano: 31 maja 2019, 9:10

Wrzucone jest uzasadnienie takiej sprawy w podobnym poście, ale jak by ktoś miał podstawę prawną to byłoby super. Też mam pierwszą sprawę i będę robiła odmowę.
ops-m
Praktykant
Posty: 30
Od: 19 maja 2014, 10:08
Zajmuję się:

Napisano: 31 maja 2019, 9:26

DECYZJA nr w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art. 5 ust. 2, ust. 3 - 10, art. 17, art. 17 b, art. 24, art. 25, art. 26, art. 30, Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2220 z późn. zm. ), art. 1 pkt 1, art. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2014r, poz. 559 ) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( Dz. U. z 2017r., poz.1466 z późniejszymi zmianami), § 1 - 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U. z 2018r. poz. 1497 ze zm. ), Zarządzenia Wójta Nr. z dnia w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS - u do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, art. 104 i 107 KPA.
jada
Stażysta
Posty: 108
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 31 maja 2019, 9:29

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art.17.1. ustawy o świadczeniach rodzinnych: świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: 1) matce albo ojcu, 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Osobom, o których mowa w ust.1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. nie ma osób, o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub 2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 1) osoba sprawująca opiekę: a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
jada
Stażysta
Posty: 108
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 31 maja 2019, 9:30

2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; 4) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art.10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 5) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.
jada
Stażysta
Posty: 108
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 31 maja 2019, 9:33

Poważnie robicie takie uzasadnienia absolutnie bez odniesienia do konkretnej sprawy i stanu faktycznego? :o Przecież to jest kopiuj-wklej z ustawy, co to konkretnie wyklaruje stronie?
Walka z wiatrakami since 1998.
Iks
Awatar użytkownika
Starszy inspektor
Posty: 5941
Od: 27 lut 2014, 20:32
Zajmuję się:
Lokalizacja: Polska C

Napisano: 31 maja 2019, 9:35

W dniu 28 maja 2019r. wpłynął wniosek ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla Pani zam. w związku ze sprawowaniem przez nią opieki nad niepełnosprawną mamą Panią ur. Wniosek w imieniu w/w został złożony przez radcę prawnego Panią .
Decyzją nr z dnia Pani ma ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna na okres od do: na stałe, w związku z opieką nad matką Panią legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Pani została zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności na stałe. Niepełnosprawność istnieje przed 16 rokiem życia. Znaczny stopień niepełnosprawności datuje się od r. ( od daty wniosku ) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia r. wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności nr: Pani w celu sprawowania opieki nad matką nie podejmuje zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej.
We wniosku o świadczenie pielęgnacyjne Pełnomocnik Pani , Pani radca prawny powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany 21.10.2014r. sygn. akt K 38 /13 według którego należałoby przyznać w/w prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
W wyroku z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13,Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:
jada
Stażysta
Posty: 108
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 31 maja 2019, 9:36

- Art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 69 Konstytucji RP.
- Art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.
Odnosząc się do skutków ww. rozstrzygnięcia dotyczącego art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku wskazał że:
jada
Stażysta
Posty: 108
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 31 maja 2019, 9:36

- orzekł o częściowej niekonstytucyjności wprowadzenia do ustawy o świadczeniach rodzinnych kryterium wieku powstania niepełnosprawności, jako przesłanki uzależniającej uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego,
- wyrok nie oznacza usunięcia tego kryterium z ustawy,
- nie stanowi również podstawy do uchylenia decyzji, które już przyznały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- nie kreuje także nowego prawa do żądania świadczenia przez opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, jeżeli niepełnosprawność ich podopiecznych powstała już po okresie dzieciństwa.
W związku z powyższym, obowiązywanie art. 17 ust. 1b ustawy o świadczenia rodzinnych, zgodnie z którym świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia (lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia), nie jest żadną interpretacją, wykładnią ani wytyczną Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej tylko wynika wprost z ww. wyroku TK, powszechnie dostępnego od wielu lat m.in. na stronie internetowej TK także dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się bezpośrednią realizacją ww. ustawy.
jada
Stażysta
Posty: 108
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 31 maja 2019, 9:37

Należy podkreślić, że zgodnie z zasadą legalizmu wyrażoną w art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.
W związku z powyższym, przytoczony wyżej art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, w świetle jednoznacznie wskazanych przez sam Trybunał Konstytucyjny, wskazanych wyżej skutków ww. wyroku, niezależnie od zmiennych rozstrzygnięć organów odwoławczych, czy sądów administracyjnych (które są wiążące w danej indywidualnej sprawie w której zostały wydane), pozostaje obowiązującym przepisem prawa.
Skutkiem wejścia w życie niniejszego wyroku nie jest ani uchylenie art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, ani uchylenie decyzji przyznających świadczenia, ani wykreowanie „prawa” do żądania świadczenia dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, jeżeli niepełnosprawność podopiecznych nie powstała w okresie dzieciństwa. Trybunał Konstytucyjny orzekł ostatecznie o niekonstytucyjności jedynie części normy wynikającej z art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Poprawienie stanu prawnego w tym zakresie należy wyłącznie do ustawodawcy a organ realizujący ustawę o świadczeniach rodzinnych zgodnie z art. 6 KPA zobowiązany jest do dosłownego realizowania art. 17 ust. 1b w/w ustawy jako pozostającego nadal obowiązującego i aktualnego przepisu prawa.
W negatywnych przesłankach przy przyznawaniu prawa do świadczenia pielęgna-cyjnego jest zapis w art. 17 ust. 5 pkt 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, stwier-dzający wprost, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: osoba sprawu-jąca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwiet-nia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
jada
Stażysta
Posty: 108
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA


  
Strona 2 z 10    [ Posty: 95 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny