studia II stopnia dla koordynatora RPZ

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 02 maja 2016, 19:49

Specjalność Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza – 2-letnie studia magisterskie na kierunku pedagogika II stopnia będzie można studiować stacjonarnie i niestacjonarnie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie od roku akademickiego 2016/2017. Zapraszamy!


Zasady rekrutacji
Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika otwarte są dla absolwentów: studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika, studiów pierwszego stopnia na kierunkach humanistycznych i społecznych pokrewnych do kierunku pedagogika. Preferowane jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika, praca socjalna, nauki o rodzinie, psychologia, socjologia.

Szczegółowych informacji o sposobie rekrutacji udziela kierownik dziekanatu Danuta Pasieka nr tel. 34 378 43 02.

Program studiów ma charakter blokowy (modułowy):

A) Blok treści podstawowych zawierający przedmioty: logika , etyka, antropologia kulturowa, socjologia edukacji, psychologia zachowań społecznych, metodologia badań pedagogicznych.
B) Blok treści kierunkowych zawierający przedmioty: andragogika, pedagogika ogólna \, pedagogika porównawcza.
C) Blok treści uzupełniających zawierający przedmioty: edukacja zdrowotna z elementami promocji zdrowia, innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne, metody statystyczne w pedagogice, seminarium magisterskie, przedmiot swobodnego wyboru, j. obcy, wychowanie fizyczne.
D) Praktyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w tym:
1. Praktykę psychologiczno-pedagogiczną i 2. Praktykę zawodową.
E) Moduł specjalnościowy zawierający przedmioty:
- dostarczające wiedzy i kształtujące umiejętności z zakresu prawa: podstawy formalno-prawne realizacji asystentury rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej, podstawy prawa rodzinnego oraz system świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i z pomocy społecznej,
- wzmacniające wiedzę z zakresu pedagogiki i dyscyplin pokrewnych, będących podstawą refleksyjnej pracy pomocowej, wychowawczej, edukacyjnej, terapeutycznej z osobą i rodziną: wybrane koncepcje pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną (w tym PSR i Dialog Motywujący), pedagogizacja rodziców, edukacja medialna, wczesne wspomaganie rozwoju, asystentura w pomocy społecznej i edukacji, diagnoza stosowania przemocy względem dziecka i interwencja w sytuacji zagrożenia jego bezpieczeństwa, diagnoza i profilaktyka zaburzeń osobowości, wybrane modele diagnozy i terapii uzależnień, mediacje w pracy z rodziną,
- poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, organizacji i metodyki pracy socjalno-wychowawczej z rodziną, metodologii prowadzenia badań naukowych: warsztat komunikacji inter i intrapersonalnej, metodyka pracy asystenta rodziny, metodyka pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem, pedagogika zabawy.

Program kształcenia był konsultowany z interesariuszami zewnętrznymi, m.in. Stowarzyszeniem na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „dla Rodziny”, będącym w środowisku lokalnym Częstochowy organizatorem wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, od 5 lat prowadzącym szkolenia dla kadr pomocy społecznej. Przedmioty specjalnościowe będą prowadzone przez osoby mające doświadczenie praktyczne. Koordynatorem specjalności jest dr hab. Izabela Krasiejko, nr tel. 661 46 09 17.

szczegóły:
http://www.zpsitp.ajd.czest.pl/index.php?page=ar
Izabela K.


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny