Stypendium socjalne na uczelniach wyższych - zaświadczenie z

  
Strona 3 z 4    [ Posty: 37 ]

Moderator: heiland

Napisano: 26 wrz 2019, 9:57

Do - Ten z Opieki: na jakiej podstawie wliczasz stypendium socjalne studenta do dochodu rodziny? Kiedyś też wliczaliśmy, ale po dwóch szkoleniach z poprzedniego roku - nie wliczamy.... Sami już nie wiemy jak robić?????
Bozena123
Praktykant
Posty: 32
Od: 15 lut 2018, 12:57
Zajmuję się: pomoc społeczna


Napisano: 26 wrz 2019, 10:10

Bozena123 pisze:
26 wrz 2019, 9:57
Do - Ten z Opieki: na jakiej podstawie wliczasz stypendium socjalne studenta do dochodu rodziny? Kiedyś też wliczaliśmy, ale po dwóch szkoleniach z poprzedniego roku - nie wliczamy.... Sami już nie wiemy jak robić?????


Zgodnie z ustawą. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
5a) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373 oraz z 2019 r. poz. 752), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1168), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465, z 2011 r. poz. 696 oraz z 2019 r. poz. 752) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 i 924);
8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 1095);
9) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);
10) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171).


tych rzeczy się nie wlicza do dochodu rodziny . Nie ma tu mowy o stypendium socjalnym na uczelni wyższej jest tylko o systemie oświaty - a to dotyczy tylko do szkoły średniej. Kredytów też nie ma ujętych jako odliczenia więc to jest dochód rodziny.
pracownik.cocjalny
Praktykant
Posty: 9
Od: 13 cze 2019, 8:46
Zajmuję się: pracownik socjalny

Napisano: 26 wrz 2019, 11:36

Bozena123 pisze:
26 wrz 2019, 9:57
Do - Ten z Opieki: na jakiej podstawie wliczasz stypendium socjalne studenta do dochodu rodziny? Kiedyś też wliczaliśmy, ale po dwóch szkoleniach z poprzedniego roku - nie wliczamy.... Sami już nie wiemy jak robić?????
Na podstawie ustawy o pomocy społecznej oczywiście! Powyżej pracownik.cocjalny już ładnie wyjaśnił dlaczego. Chciałem tylko jeszcze uszczegółowić jedną rzecz. Zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.): do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Studenckie stypendia socjalne są wypłacane na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym (oraz przepisów wewnętrznych uczelni), a nie na podstawie przepisów o systemie oświaty i co do zasady stanowią dochód w pomocy społecznej. Ale jeżeli studenckie stypendium socjalne byłoby wypłacone jednorazowo, to wtedy wyczerpuje znamiona jednorazowego świadczenia socjalnego i nie będzie już liczone do dochodu. Natomiast jeżeli stypendium jest wypłacane cykliczne, to niewątpliwie stanowi dochód. Przykład z piśmiennictwa: „(…)Jednocześnie należy zaznaczyć, że wszelkie inne stypendia [poza szkolnymi], w tym wypłacane na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym, są częścią dochodu, chyba, że mają postać jednorazowego, pieniężnego świadczenia socjalnego”. (Tak: „Pomoc społeczna – Komentarz”, Iwona Sierpowska, wyd. 3 LEX Wolters Kluwer, W-wa 2014 r., str. 101).
***Nie udzielam porad na prywatne wiadomości***
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Starszy referent
Posty: 618
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: warsztatem PS - głównie usuwaniem awarii życiowych, naprawami problemów bytowych i innymi robotami socjalnymi;)
Lokalizacja: Kraina Polan, Wygwizdowie Totalne, Gmina Wygnajewo;)

Napisano: 27 wrz 2019, 9:33

Ten z Łopieki pisze:
11 wrz 2019, 11:28
3) Ośrodek pomocy społecznej nie przeprowadza wywiadu na żądanie danej osoby czy instytucji w celu wydania opinii czy zaświadczenia! Wywiad przeprowadza się u osób korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej. Ale jeżeli nawet złożysz (złożycie) wniosek o zasiłek z pomocy społecznej i przekroczycie dochodowe kryterium wynikające z ustawy o pomocy społecznej (528 zł na osobę w rodzinie - wliczając oczywiście kredyt, świadczenia, zasiłki i pracę - jak wyżej), to i tak Ośrodek nie wystawi zaświadczenia o żądanej przez Ciebie treści!
Jeśli student zwróci się z wnioskiem o pomoc, ośrodek przeprowadza wywiad i na tej podstawie przyznaje lub obmawia wnioskowanego świadczenia, po takim wywiadzie OPS ma już podstawy do wydania zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta.
red_aga
Stażysta
Posty: 56
Od: 25 mar 2008, 16:15
Zajmuję się: świadczenia socjalne
Lokalizacja: Łorsoł

Napisano: 04 paź 2019, 10:30

Czy sytuacja dochodowa i majątkowa to aktualna, czy z roku 2018 r. - tak chce student.
Elia
Praktykant
Posty: 26
Od: 26 wrz 2018, 12:15
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 04 paź 2019, 10:31

Czy sytuacja dochodowa i majątkowa to aktualna, czy z roku 2018 r. - tak chce student.
Elia
Praktykant
Posty: 26
Od: 26 wrz 2018, 12:15
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 07 paź 2019, 9:27

Wywiad środowiskowy przeprowadza się zgodnie z art. 107 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), tj. u rodzin korzystających z pomocy społecznej lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.
Ale proszę czytajcie tez Art 88 ust 5 nie tylko ust 4 U S T A W A z dnia 20lipca 2018r.Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
4.Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalne-go studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej wart.8ust.1pkt2 usta-wy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego za-świadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
5.Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust.4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
Czyli temat jest prosty -nie ma z OPS sam oświadcza i wyjaśnia, i to ze nie przedłozy z OPS nie znaczy że nie dostanie stypendium.Ładnie napisane w linku poniżej
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/styp ... czen-z-ops

Co się dzieje, jeżeli student nie dołączy zaświadczenia?

Student, który nie dołączył do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, wskazuje przyczyny powyższego oraz przedstawia dokumenty potwierdzające źródła utrzymania rodziny (art. 88 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Na podstawie złożonych przez studenta wyjaśnień i dokumentów organ przyznający stypendium ocenia w postępowaniu administracyjnym czy wskazana przez studenta przyczyna braku ww. zaświadczenia jest uzasadniona, a źródła utrzymania rodziny w sposób wystarczający i wiarygodny udokumentowane.
Karo17
Praktykant
Posty: 7
Od: 07 paź 2019, 9:15
Zajmuję się: pomoc społeczna -OPS

Napisano: 07 paź 2019, 10:42

Podsumowując : nie dajmy się zwariować i nie produkujmy sztucznych wywiadów -tylko do zaświadczeń bo tym samym naruszamy prawo.I to będzie co roku :oops:
A poza tym jak sobie wyobrażacie opisać sytuację majątkową dochodową osoby która chce takiego zaświadczenia bo niby ma poniżej 528 i nie korzysta z pomocy , a np. buduje nowy drugi dom?(działalność gospodarcza :lol: ) albo ma 3 ha przeliczeniowe a na niej 4 chlewnie?
My zawsze martwimy się za kogoś! A to problem studenta i komisji stypendialnej!
A wiadomo ,że komisja też chce iść jak najprostszą drogą - a niech analizują :roll:
Karo17
Praktykant
Posty: 7
Od: 07 paź 2019, 9:15
Zajmuję się: pomoc społeczna -OPS

Napisano: 07 paź 2019, 12:28

Jak należy postąpić,jeżeli rodzina jest bardzo"kreatywna" i ubiegając się o pomoc w składzie rodziny nie podawała studenta bo niby sam się utrzymuje((((wiemy czemu nie podawała,a kto nie wie to dochód ze stypendium by się liczył do naszej pomocy))))
a teraz występuje o zaświadczenie na uczelnie tego studenta?
Wydaje się że nie ma podstaw by odmówić wydania,ale chyba należy mocno zaznaczyć ,że ten student u nas nie był liczony?
Karo17
Praktykant
Posty: 7
Od: 07 paź 2019, 9:15
Zajmuję się: pomoc społeczna -OPS

Napisano: 11 paź 2019, 10:56

Kto ma sporządzić taki dokument o sytuacji studenta? Pracownik socjalny czy pracownik świadczeń rodzinnych? U mnie w ośrodku ma to robic dział świadczeń rodzinnych
[email protected]@@
Referent
Posty: 271
Od: 03 kwie 2017, 11:37
Zajmuję się: sr


  
Strona 3 z 4    [ Posty: 37 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny