Ustawa samorządowa już w Senacie RP - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 5    [ Posty: 46 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 04 cze 2015, 23:31

Senat RP (28.05.2015 r.) wspólne posiedzenie Komisji ws. ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw. Procedowana nowelizacja umożliwi łączenie gmin i powiatów. Gminy i powiaty będą mogły również skorzystać z możliwości wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej (Centra Usług Wspólnych). Ustawa "mydło i powidło"... W rozpatrywanej nowelizacji ustawy samorządowej, obok zmian ustrojowych dot. funkcjonowania JST, pojawiają się również inne, nowe przepisy regulujące kwestie typu: podatki, ochrona przyrody, transport zbiorowy. Procedowana aktualnie nowelizacja wprowadzi zmiany w kilkudziesięciu innych ustawach.

Planowany termin wejścia w życie projektowanych zmian - 1.01.2016 r.

Wideo zapis wspólnego posiedzenia Komisji ws. nowelizacji ustawy samorządowej.
http://senat.atmitv.pl/senat-console/ar ... P241KS1281
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Andrzej


Napisano: 05 cze 2015, 8:57

Nieudaczniki jeszcze przed odejściem chcą bałagan zrobić jeszcze tam, gdzie państwo funkcjonuje dobrze. Nikt nie miał odwagi wyznaczyć przejrzystych kryteriów ilościowych dla gmin, powiatów - powierzchnia, poziom infrastruktury, liczba ludności i na podstawie przejrzystych kryteriów dokonać scalenia. Z oszczędności zrobi się bałagan.
west
Starszy referent
Posty: 832
Od: 11 gru 2014, 9:25
Zajmuję się:

Napisano: 05 cze 2015, 11:21

Projektowane zmiany w obszarze funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej

Fragment druku senackiego Nr 906
http://senat.gov.pl/download/gfx/senat/ ... uk/906.pdf

Art. 28.

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 111 dodaje się art. 111a w brzmieniu:
„Art. 111a. 1. Gmina może utworzyć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej przez połączenie jej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Jeżeli połączenie obejmuje ośrodek pomocy społecznej, inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej działają w ramach tego ośrodka.
2. Osoba kierująca jednostką powstałą w wyniku połączenia obowiązana jest spełniać obowiązujące wymagania do kierowania co najmniej jedną prowadzoną dotychczas działalnością realizowaną w połączonych jednostkach.
3. Osoby zatrudnione na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w jednostce powstałej w wyniku połączenia – z wyłączeniem osoby kierującej jednostką – odpowiedzialne za wykonywanie zadań realizowanych dotychczas w połączonych jednostkach obowiązane są spełniać obowiązujące wymagania dla tych stanowisk.”;
2) po art. 112 dodaje się art. 112a w brzmieniu:
„Art. 112a. Powiat może utworzyć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej przez połączenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na jego obszarze. Jeżeli połączenie obejmuje powiatowe centrum pomocy rodzinie, inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej działają w ramach tego centrum.”;
3) po art. 113 dodaje się art. 113a i art. 113b w brzmieniu:
„Art. 113a. Samorząd województwa może utworzyć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej przez połączenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na jego obszarze. Jeżeli połączenie obejmuje regionalny ośrodek polityki społecznej, inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej działają w ramach tego ośrodka.
Art. 113b. Do jednostek powstałych w wyniku połączenia, o których mowa w art. 112a i art. 113a, stosuje się przepisy art. 111a ust. 2 i 3.”.

Art. 43.
W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:
„Art. 18a. 1. Gmina może połączyć placówkę wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot wyznaczony do pracy z rodziną z jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w tym jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.38)). Jeżeli połączenie obejmuje ośrodek pomocy społecznej, placówka wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot wyznaczony do pracy z rodziną działa w ramach tego ośrodka.
2. Połączenie placówki wsparcia dziennego z domem pomocy społecznej następuje z uwzględnieniem zasad określonych w art. 56a usta-wy, o której mowa w ust. 1.”;
2) w art. 93:
a) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Powiat może połączyć placówkę wsparcia dziennego o zasięgu ponad-gminnym z placówką opiekuńczo-wychowawczą lub z prowadzoną przez siebie jednostką organizacyjną pomocy społecznej.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Powiat albo samorząd województwa może połączyć prowadzone przez siebie formy instytucjonalnej pieczy zastępczej z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Jeżeli połączenie obejmuje odpowiednio powiatowe centrum pomocy rodzinie albo regionalne ośrodki polityki społecznej, formy instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzone są w ramach tych jednostek.”;
3) po art. 93 dodaje się art. 93a w brzmieniu:

„Art. 93a. 1. Osoba kierująca jednostką powstałą w wyniku połączenia, o którym mowa w art. 18a, art. 93 ust. 2b lub 3a, obowiązana jest spełniać ob-owiązujące wymagania do kierowania co najmniej jedną prowadzoną dotychczas działalnością realizowaną w połączonych jednostkach.
2. Osoby zatrudnione na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w jednostce powstałej w wyniku połączenia – z wyłączeniem osoby kierującej jednostką, odpowiedzialne za wykonywanie zadań realizowanych dotychczas w połączonych jednostkach obowiązane są spełniać obowiązujące wymagania dla tych stanowisk.”;
4) art. 94 otrzymuje brzmienie:
„Art. 94. 1. Powiat może zlecić realizację obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej prowadzonych przez siebie placówek opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.39)) organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy.
2. Dyrektorem podmiotu, któremu zlecono realizację zadania zapewnienia obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 97 ust. 3.”;
5) po art. 94 dodaje się art. 94a w brzmieniu:
„Art. 94a. Do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie wykonywanych zadań, o których mowa w art. 93 ust. 4, można zatrudniać osoby, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2–4.”;
6) w art. 97 uchyla się ust. 2;
7) w art. 180 uchyla się pkt 8;
8) w art. 196 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustalając średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio wydatki przeznaczone na działalność jednostki obsługującej, o której mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.40).”.

Fragment druku senackiego Nr 906a
http://senat.gov.pl/download/gfx/senat/ ... k/906a.pdf

„1. Gmina lub powiat mogą zlecić realizację obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej prowadzonych przez siebie placówek wsparcia dziennego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy.”,
b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kierownikiem podmiotu, któremu zlecono realizację obsługi placówek wsparcia dziennego, może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 2.”;

po art. 18a dodaje się art. 18aa w brzmieniu:
„Art. 18aa. Do obsługi placówek wsparcia dziennego, w zakresie wykonywanych zadań, o których mowa w art. 24 ust. 2–4, można zatrudniać osoby, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2–5.”;”

Centra administracyjne do obsługi placówek wsparcia dziennego, utworzone przez gminę lub powiat na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 43, w brzmieniu dotychczasowym, mogą działać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”,
Andrzej

Napisano: 05 cze 2015, 11:38

to raczej zagrożenie dla osób kierujących placówkami pomocy społecznej i głównych księgowych, trudno mi znaleźć zagrożenie dla pracowników socjalnych, jeżeli jest inaczej to proszę mnie skorygować......
dalia

Napisano: 05 cze 2015, 11:48

głównie zagrożenie dla kierownictwa, księgowych, kadrowych itp.
Zagrożenie dla pracowników będzie w późniejszym okresie - łączenie "etatów" na terenie dwóch gmin.

Znając jednak życie łączenie skończy się mnożeniem etatów: będzie kierownik i zastępca, księgowa i .... A jak w jednym ośrodku jest zastępca to ten pierwszy w którym jest tylko kierownik jest gorszy? Też musi być zastępca!
cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
de Charette
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 20051
Od: 07 maja 2014, 7:21
Zajmuję się:

Napisano: 05 cze 2015, 11:51

W tym kraju ostatnio jak tworzy się ustawę to piszę się ją pokrętnie. Im bardziej zawiłe są zapisy ustawowe, tym większa pewność, że ustawa jest robiona aby ograbić obywateli. Nie mogli jasno i przejrzyści scalić, bo byłby duży opór. Więc zrobiono furtkę, wyłom w murze. Nic obowiązkowego, gmina może ale nic nie musi. Jaka wspaniała demokracja, nikt nas do niczego nie zmusza.

A co będzie dalej? - Cięcie kosztów i aby przeżyć będą musieli się łączyć. Będzie jak w oświacie. Przyślą o 1/3 środków mniej i powiedzą - poprowadźcie szkoły przez rok, bo to jest wasze zadanie ustawowe i nie macie wyjścia.
west
Starszy referent
Posty: 832
Od: 11 gru 2014, 9:25
Zajmuję się:

Napisano: 05 cze 2015, 11:59

w mojej gminie od lat jest niedobór kadrowy pracowników socjalnych, nie ma mocnych na władze, nikt się nie przejmuje zaleceniami wojewody, zresztą "państwo" już dawno przestało się nami troszczyć - przykład finansowanie dodatków za pracę w terenie.......
wysłuchałam posiedzenia komisji senatu - jeżeli nie będzie porozumień między samorządami- prezes RM nakaże gminom obowiazek łączenia się..........
dalia

Napisano: 05 cze 2015, 12:15

Rozpoczęto ogólnopolską akcję "WYŚLIJ LIST DO SENATORA RP w sprawie łączenia jednostek pomocy społecznej". Już 11 i 12 czerwca br. Senat RP będzie rozpatrywał projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i innych ustawach. Wśród projektowanych przepisów przewidziano możliwość DOBROWOLNEGO ŁĄCZENIA RÓŻNYCH JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ z terenu gminy, powiatu oraz województwa.

https://www.facebook.com/federacja.socjalnych
Andrzej

Napisano: 05 cze 2015, 14:57

Nie widzę zagrożenia w tych przepisach. Po pierwsze przewidziana jest możliwość łączenia, co nie oznacza przymusu. Po wtóre, ustawa zmusi kadry zarządzające do podnoszenia kwalifikacji, po trzecie będzie sprzyjała ograniczaniu wydatków.
Termin nie goni, więc połączenie można przygotować powoli, informując przy tym wszystkich zainteresowanych, w szczególności klientów.
"Kiedy człowiek zstępuje w przepaść, jego życie zawsze zyskuje jasno określony kierunek."
Terry Pratchett
kronos79
Awatar użytkownika
Inspektor
Posty: 3225
Od: 19 lut 2014, 10:39
Zajmuję się:
Lokalizacja: z OPS

Napisano: 05 cze 2015, 15:05

Dowolne łączenie jednostek pomocy społecznej rodzi uzasadnione zagrożenie w postaci:

- dezorientacji osób korzystających z pomocy, co do placówki udzielającej danego typu wsparcia oraz zasad przyznawania świadczeń;
- utrudnionego i wydłużonego przepływ informacji między instytucjami w skali Polski;
- utrudnionego dostępu do jednostek pomocy poprzez zwiększenie ich odległości od mieszkańców;
- trudności o charakterze organizacyjnym, prawnym oraz finansowym w obszarze pomocy społecznej, w tym także w aspekcie funkcjonujących dziś rozwiązań dotyczących m.in. zlecania zadań, źródeł ich finansowania i naliczania odpłatności za świadczenia, prowadzenia postępowań administracyjnych i kierowania do ośrodków wsparcia.
Andrzej


  
Strona 1 z 5    [ Posty: 46 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x