Pomoc państwa w zakresie dożywiania: Uchwała/ Program rządowy/ oceny - uwagi - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 9 z 12    [ Posty: 114 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 07 sty 2014, 16:54

Takie są przepisy nt. uchwał podejmowanych przez rady gmin/miast.
~pomoc


Napisano: 07 sty 2014, 16:55

Bo wszystkie uchwały ogłasza się w dzienniku urzędowym
~Iza

Napisano: 07 sty 2014, 17:01

a radomsko już jutro uchwala...

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Radomsku zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym odbędzie się w dniu 8 stycznia 2014 roku o godz. 14.30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020.
Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacenty Olszewski
Źródło:http://www.radomsko.pl/cms/cms_news.php?id=8166
~d

Napisano: 07 sty 2014, 17:04

Z tego co wiem to nie wszystkie Uchwały podajcie konkretnie przepis.
~Iwa

Napisano: 07 sty 2014, 17:07

Nasza radczyni twierdzi, że nie wszystkie powinny być ogłaszane bo nie ma takiego przepisu.
~Iwa

Napisano: 07 sty 2014, 17:10

jak twoja tak radzi to niech ci da na piśmie ,ze nie trzeba ogłaszać.
~Iza

Napisano: 07 sty 2014, 17:34


Rozstrzygnięcie nadzorcze

Wojewody Lubelskiego

z dnia 21 kwietnia 2010 r.

NK.II.0911/140/10

Regulacja art. 96 ust. 4 u.p.s. nie upoważnia rady gminy do rozstrzygania o kwestiach zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania.
Lubel.2010/58/1185
602799
Dz.U.2013.182: art. 96 ust. 4


Sentencja

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXXII/177/10 Rady Gminy Batorz z dnia 18 marca 2010 r. w spawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w formie posiłku dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe w części obejmującej tytuł uchwały w brzmieniu: \"oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w formie posiłku dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe\" oraz § 2, § 4, § 5 i § 6 uchwały.

Uzasadnienie faktyczne

Uchwała Nr XXXII/177/10 została doręczona organowi nadzoru w dniu 25 marca 2010 r.
Rada Gminy Batorz przedmiotową uchwałę podjęła na podstawie m. in. art. 5 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" (Dz. U. z 2005 r.; Nr 267, poz. 2259 ze zm.).
Art. 5 ust. 1 ustawy stanowi, iż \"Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej\".
Rada gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 1 (art. 5 ust.2).
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium, o którym mowa w art. 5 ust. 1 albo 2.
Rada gminy, w drodze uchwały, określa warunki odpłatności za pomoc, o której mowa w ust. 1 (art. 6 ust.2).
Przepisy ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" przekazują do uregulowania radzie gminy dwie kwestie. Po pierwsze, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy rada gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego, które uprawnia do otrzymania pomocy w zakresie dożywiania i po drugie, zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 2 ustawy rada podejmuje uchwałę zawierającą w swej treści zapisy dotyczące określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w przypadku przekroczenia przez dany krąg podmiotów wysokości kryterium dochodowego ustalonego przez ustawodawcę bądź radę gminy.
Rada Gminy Batorz w § 3 uchwały podwyższyła kryterium dochodowe do 200%. Jednocześnie regulacją § 4 uchwały, postanowiła, iż pomoc o której mowa w art. 6 ust.1 ustawy może być przyznana odpłatnie w całości gdy dochód korzystających przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w § 3 uchwały.
W ocenie organu nadzoru regulacja § 4 uchwały przesądza, iż przedmiotowy akt prawny rady gminy nie przewiduje zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania osobom uprawnionym, których dochód wynosi powyżej 200% kryterium dochodowego. Uchwała nie stanowi wypełnienia dyspozycji ustawowej, co więcej w zakresie ustalenia warunków odpłatności za udzieloną pomoc jest bezprzedmiotowa.
Celem programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
Powyższe oznacza, że intencją ustawodawcy było objęcie uprawnionych przede wszystkim pomocą bezpośrednią tj. umożliwieniem otrzymania bezpłatnego posiłku, a w razie braku możliwości zapewnienia tego posiłku w związku z zaistniałą sytuacją osobistą lub rodzinną, dopuszczono ewentualność przyznania pomocy w formie świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
Rada Gminy Batorz w tytule uchwały wskazała, iż dotyczy ona ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzielona w formie posiłku dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe (art. 6 ust. 2 ustawy).
W ocenie organu nadzoru Rada nie wypełniła dyspozycji powołanego w podstawie prawnej przepisu a jedynie powtórzyła stosowaną wprost ustawową regulację art. 5 ustawy.
Wskazanie przez Radę, iż osoby przekraczające kryterium dochodowe mogą mieć przyznaną pomoc odpłatnie w całości nie stanowi de facto o jakimkolwiek jej udzieleniu.
Udzielenie pomocy przez Radę Gminy Batorz osobom, których dochód przekracza kryterium ustalone przez Radę Gminy np. w formie posiłku, która to pomoc będzie w pełni odpłatna niczym nie różni się od zakupienia obiadów w stołówce za pełną odpłatnością.
Uchwała nr XXXII/177/10 nie formułuje żadnych warunków odpłatności i jej funkcjonowanie w obiegu prawnym w tym zakresie nie znajduje uzasadnienia.
Konsekwencją stwierdzenia nieważności § 4 uchwały jest konieczność wyeliminowania z jej treści związanego z nim § 5, który jest wadliwy również z samej swej istoty.
W § 5 uchwały wskazano, iż Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może obniżyć odpłatność, o której mowa w § 4 uchwały od 50% do 100% włącznie w rodzinach patologicznych, w rodzinach znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej i życiowej spowodowanej niepełnosprawnością, ciężką chorobą przewlekłą lub zdarzeniem losowym.
W ocenie organu nadzoru regulacja § 5 uchwały narusza cytowany wyżej art. 6 ust 2 ustawy, na podstawie którego rada gminy powinna ustalić warunki odpłatności za udzieloną pomoc. Rada Gminy Batorz, w tytule uchwały wskazała, iż dotyczy ona ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w formie posiłku dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, jednakże w treści przepisu § 5 uchwały Rada wskazała warunki obniżania tej odpłatności.
Jak wynika z powyższych rozważań pełna odpłatność za pomoc w zakresie dożywiania w przypadku przekroczenia przez korzystającego z pomocy kryterium dochodowego nie stanowi ustalenia warunków odpłatności.
Obniżenie odpłatności ograniczone do wystąpienia wskazanych w § 5 okoliczności i uzależnione tym samym od arbitralnej decyzji kierownika ośrodka pomocy społecznej, który decyduje również o wysokości udzielonej obniżki byłoby bezzasadne również w sytuacji ustalenia przez radę konkretnych warunków.
Rada Gminy wskazała, iż odpłatność za posiłki może zostać obniżona przez Kierownika OPS od 50 % do 100% włącznie. Obniżenie odpłatności o 100 % stanowi de facto zwolnienie z jej ponoszenia. Taka regulacja stoi w sprzeczności z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 5 ust. 1 ustawy, który ustanawia zasadę, iż nieodpłatna pomoc w formie posiłku przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe. Co więcej w art. 6 ust. 2 ustawy zawarto delegację dla rady gminy do określenia wyłącznie warunków odpłatności za pomoc w dożywianiu, o którym mowa w ust. 1 art. 6 tej ustawy. Wskazanie przez Radę dodatkowych kryteriów umożliwiających nieodpłatne korzystanie z posiłków nie znajduje oparcia w przepisach ustawy.
Co więcej zapis ten przesądza o wewnętrznej sprzeczności w uchwale Rady Gminy, ponieważ na podstawie regulacji § 5 uchwały możliwe jest nieodpłatne udzielenie pomocy w formie posiłku w całkowitym oderwaniu od kryterium dochodowego określonego przez Radę w § 3 uchwały.
Za wadę tej regulacji należy uznać także i to, że ewentualne przyznanie pomocy wspomnianej grupie uprawnionych nie nastąpi z mocy uchwały lecz w drodze decyzji kierownika ośrodka.
Uchwała podjęta na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 2 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" jest aktem prawa miejscowego obowiązującym na obszarze Gminy Batorz.
Jako akt prawa miejscowego powinna być zredagowana w taki sposób, by dla przeciętnego adresata była zrozumiała, tzn. by adresat jej przepisów wiedział, w jaki sposób ma się zachować i nie miał żadnych wątpliwości co do tego, jaką regułę postępowania wyznacza dany przepis, a organ stosujący ten przepis wiedział, w jaki sposób go zinterpretować. Przepis prawa miejscowego musi być sformułowany w sposób precyzyjny i czytelny, tak by wynikało z niego, kto, w jakich okolicznościach i jak się powinien zachować, żeby osiągnąć skutek wynikający z tego przepisu. Adresat aktu nie może być zaskakiwany treścią nieostrych czy też niepełnych przepisów. Zakres uchwały winien zapewnić ten sam poziom praw i obowiązków dla adresatów znajdujących się w identycznej sytuacji.
Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 6 czerwca 1995 r., sygn. akt SA/Gd 2949/94, OwSS 1996/3/91) uchwały podejmowane przez organy samorządowe muszą zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego. Teza przedmiotowego orzeczenia będzie miała zastosowanie tym bardziej do aktów prawa miejscowego, które zawierają normy prawa powszechnie obowiązującego na terenie gminy.
W § 6 ust. 1 uchwały ustalono, iż przyznanie pomocy w formie posiłku następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu za zgodą osoby zainteresowanej.
W § 6 ust. 2 wskazano podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy w formie posiłku w przypadku dzieci i młodzieży.
Uregulowanie to w istotnym stopniu narusza prawo, tj. art. 102 ustawy o pomocy społecznej, w którym wskazano, że świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek lub z urzędu, a uprawnionymi do składania wniosku są: osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy albo inna osoba, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. W opinii organu nadzoru, zastosowana w § 6 ww. uchwały regulacja stanowi niedokładne powtórzenie regulacji ustawowej.
Z normatywnego charakteru przedmiotowej uchwały wynika konieczność formułowania zawartych w nim postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizując delegację ustawową. Stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego akty prawa miejscowego winny regulować kwestie wynikające z delegacji ustawowej w taki sposób, by przyjęte w oparciu o nie normy uzupełniały wydane przez inne podmioty przepisy prawa powszechnie obowiązującego kształtujące prawa i obowiązki ich adresatów. Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nieobjętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt jest kierowany. Zatem, z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikowaniu wiążących norm o charakterze powszechnie obowiązującym. Przedstawione stanowisko znajduje odzwierciedlenie w utrwalonej linii orzeczniczej, uznającej za niedopuszczalne powtórzenie regulacji ustawowych, bądź ich modyfikacji przez przepisy prawa miejscowego. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 października 1999 r. (sygn. II SA/Wr 1179/98, OSS 2000/1/17) uznał, że \"uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie może regulować jeszcze raz tego, co zostało zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako istotnie naruszająca prawo, jest nieważna. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy\".
Podobne zarzuty można podnieść w stosunku do regulacji § 2 uchwały, stanowiącego, iż z pomocy w zakresie dożywiania mogą korzystać: dzieci, uczniowie, osoby i rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy.
Powyższą regulacją rada określiła krąg uprawnionych do otrzymywania pomocy w zakresie dożywiania oraz formy jej udzielania, do czego nie była uprawniona z uwagi na fakt, iż kwestie te wyczerpująco reguluje art. 3 pkt 1) ustawy. Powtórzenie ustawowej regulacji nie znajduje zatem żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach.
Organ uchwałodawczy gminy może dokonywać regulacji prawnych tylko w takim zakresie, w jakim został wyraźnie do tego upoważniony.
Jak wskazuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2003 r. (sygn. akt I SA/Lu 882/02), rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu upoważnienia udzielonego jej przez ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, a w tych działaniach nie może wkraczać w materię uregulowaną ustawą. Uchwała rady gminy, będąca aktem prawa miejscowego, jest jednocześnie źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji), musi zatem respektować unormowania zawarte w aktach wyższego rzędu.
Dodać należy, iż uchwała nie może być traktowana jako informator o innych obowiązujących przepisach. Regulacja uchwały powinna być adekwatna do zakresu delegacji udzielonej Radzie, jak też staranna i jednoznaczna.
Pobocznie należy zauważyć, iż w podstawie prawnej uchwały Rada Gminy Batorz powołała nie mający zastosowania w przedmiotowej sprawie przepis art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.
Świadczenia te obejmują usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. Regulacja art. 96 ust. 4 nie upoważnia rady do rozstrzygania o kwestiach zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania.
Delegacja do podjęcia uchwały dotyczącej pomocy w zakresie dożywiania, zawarta w art. 6 ust. 2 ustawy z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\", upoważnia radę gminy jedynie do podjęcia uchwały określającej warunki odpłatności za udzieloną pomoc, a nie do zwrotu wydatków na udzielanie tej pomocy.
W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/177/10 we wskazanym zakresie jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

~hmm

Napisano: 07 sty 2014, 17:36


No właśnie...

\"Pobocznie należy zauważyć, iż w podstawie prawnej uchwały Rada Gminy Batorz powołała nie mający zastosowania w przedmiotowej sprawie przepis art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.
Świadczenia te obejmują usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. Regulacja art. 96 ust. 4 nie upoważnia rady do rozstrzygania o kwestiach zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania.\"
~ooo

Napisano: 12 sty 2014, 21:36

Są już pierwsze uchwały opublikowane w Dz.Urz. miedzy innymi w mazowieckim, polecam lekturę. Opublikowane uchwały z OPS Radom i chyba Zakrzewo.
~mloda stara

Napisano: 12 sty 2014, 21:38

Co myślicie o tych uchwałach szczególnie o pomocy rzeczowej, ewidentnie pod pomoc rzeczową podciągnięte są posiłki.
~mloda stara


  
Strona 9 z 12    [ Posty: 114 ]

Oprócz Pomoc państwa w zakresie dożywiania: Uchwała/ Program rządowy/ oceny - uwagi - Pomoc społeczna (forum ogólne) przeczytaj również:


5- krotność pułapu dochodowego.
dotyczy podania przyczyny
Pytanie
wywiady do dożywiania
wzór pisma do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
zasiłek celowy pomoc rządowa
węgier po leczeniu
Usługi opiekuńcze
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x