Pomoc państwa w zakresie dożywiania: Uchwała/ Program rządowy/ oceny - uwagi - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 9 z 12    [ Posty: 114 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 07 sty 2014, 16:54

Takie są przepisy nt. uchwał podejmowanych przez rady gmin/miast.
~pomoc

Napisano: 07 sty 2014, 16:55

Bo wszystkie uchwały ogłasza się w dzienniku urzędowym
~Iza

Napisano: 07 sty 2014, 17:01

a radomsko już jutro uchwala...

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Radomsku zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym odbędzie się w dniu 8 stycznia 2014 roku o godz. 14.30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020.
Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacenty Olszewski
Źródło:http://www.radomsko.pl/cms/cms_news.php?id=8166
~d

Napisano: 07 sty 2014, 17:04

Z tego co wiem to nie wszystkie Uchwały podajcie konkretnie przepis.
~Iwa

Napisano: 07 sty 2014, 17:07

Nasza radczyni twierdzi, że nie wszystkie powinny być ogłaszane bo nie ma takiego przepisu.
~Iwa

Napisano: 07 sty 2014, 17:10

jak twoja tak radzi to niech ci da na piśmie ,ze nie trzeba ogłaszać.
~Iza

Napisano: 07 sty 2014, 17:34


Rozstrzygnięcie nadzorcze

Wojewody Lubelskiego

z dnia 21 kwietnia 2010 r.

NK.II.0911/140/10

Regulacja art. 96 ust. 4 u.p.s. nie upoważnia rady gminy do rozstrzygania o kwestiach zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania.
Lubel.2010/58/1185
602799
Dz.U.2013.182: art. 96 ust. 4


Sentencja

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXXII/177/10 Rady Gminy Batorz z dnia 18 marca 2010 r. w spawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w formie posiłku dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe w części obejmującej tytuł uchwały w brzmieniu: \"oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w formie posiłku dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe\" oraz § 2, § 4, § 5 i § 6 uchwały.

Uzasadnienie faktyczne

Uchwała Nr XXXII/177/10 została doręczona organowi nadzoru w dniu 25 marca 2010 r.
Rada Gminy Batorz przedmiotową uchwałę podjęła na podstawie m. in. art. 5 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" (Dz. U. z 2005 r.; Nr 267, poz. 2259 ze zm.).
Art. 5 ust. 1 ustawy stanowi, iż \"Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej\".
Rada gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 1 (art. 5 ust.2).
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium, o którym mowa w art. 5 ust. 1 albo 2.
Rada gminy, w drodze uchwały, określa warunki odpłatności za pomoc, o której mowa w ust. 1 (art. 6 ust.2).
Przepisy ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" przekazują do uregulowania radzie gminy dwie kwestie. Po pierwsze, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy rada gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego, które uprawnia do otrzymania pomocy w zakresie dożywiania i po drugie, zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 2 ustawy rada podejmuje uchwałę zawierającą w swej treści zapisy dotyczące określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w przypadku przekroczenia przez dany krąg podmiotów wysokości kryterium dochodowego ustalonego przez ustawodawcę bądź radę gminy.
Rada Gminy Batorz w § 3 uchwały podwyższyła kryterium dochodowe do 200%. Jednocześnie regulacją § 4 uchwały, postanowiła, iż pomoc o której mowa w art. 6 ust.1 ustawy może być przyznana odpłatnie w całości gdy dochód korzystających przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w § 3 uchwały.
W ocenie organu nadzoru regulacja § 4 uchwały przesądza, iż przedmiotowy akt prawny rady gminy nie przewiduje zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania osobom uprawnionym, których dochód wynosi powyżej 200% kryterium dochodowego. Uchwała nie stanowi wypełnienia dyspozycji ustawowej, co więcej w zakresie ustalenia warunków odpłatności za udzieloną pomoc jest bezprzedmiotowa.
Celem programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
Powyższe oznacza, że intencją ustawodawcy było objęcie uprawnionych przede wszystkim pomocą bezpośrednią tj. umożliwieniem otrzymania bezpłatnego posiłku, a w razie braku możliwości zapewnienia tego posiłku w związku z zaistniałą sytuacją osobistą lub rodzinną, dopuszczono ewentualność przyznania pomocy w formie świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
Rada Gminy Batorz w tytule uchwały wskazała, iż dotyczy ona ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzielona w formie posiłku dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe (art. 6 ust. 2 ustawy).
W ocenie organu nadzoru Rada nie wypełniła dyspozycji powołanego w podstawie prawnej przepisu a jedynie powtórzyła stosowaną wprost ustawową regulację art. 5 ustawy.
Wskazanie przez Radę, iż osoby przekraczające kryterium dochodowe mogą mieć przyznaną pomoc odpłatnie w całości nie stanowi de facto o jakimkolwiek jej udzieleniu.
Udzielenie pomocy przez Radę Gminy Batorz osobom, których dochód przekracza kryterium ustalone przez Radę Gminy np. w formie posiłku, która to pomoc będzie w pełni odpłatna niczym nie różni się od zakupienia obiadów w stołówce za pełną odpłatnością.
Uchwała nr XXXII/177/10 nie formułuje żadnych warunków odpłatności i jej funkcjonowanie w obiegu prawnym w tym zakresie nie znajduje uzasadnienia.
Konsekwencją stwierdzenia nieważności § 4 uchwały jest konieczność wyeliminowania z jej treści związanego z nim § 5, który jest wadliwy również z samej swej istoty.
W § 5 uchwały wskazano, iż Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może obniżyć odpłatność, o której mowa w § 4 uchwały od 50% do 100% włącznie w rodzinach patologicznych, w rodzinach znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej i życiowej spowodowanej niepełnosprawnością, ciężką chorobą przewlekłą lub zdarzeniem losowym.
W ocenie organu nadzoru regulacja § 5 uchwały narusza cytowany wyżej art. 6 ust 2 ustawy, na podstawie którego rada gminy powinna ustalić warunki odpłatności za udzieloną pomoc. Rada Gminy Batorz, w tytule uchwały wskazała, iż dotyczy ona ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w formie posiłku dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, jednakże w treści przepisu § 5 uchwały Rada wskazała warunki obniżania tej odpłatności.
Jak wynika z powyższych rozważań pełna odpłatność za pomoc w zakresie dożywiania w przypadku przekroczenia przez korzystającego z pomocy kryterium dochodowego nie stanowi ustalenia warunków odpłatności.
Obniżenie odpłatności ograniczone do wystąpienia wskazanych w § 5 okoliczności i uzależnione tym samym od arbitralnej decyzji kierownika ośrodka pomocy społecznej, który decyduje również o wysokości udzielonej obniżki byłoby bezzasadne również w sytuacji ustalenia przez radę konkretnych warunków.
Rada Gminy wskazała, iż odpłatność za posiłki może zostać obniżona przez Kierownika OPS od 50 % do 100% włącznie. Obniżenie odpłatności o 100 % stanowi de facto zwolnienie z jej ponoszenia. Taka regulacja stoi w sprzeczności z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 5 ust. 1 ustawy, który ustanawia zasadę, iż nieodpłatna pomoc w formie posiłku przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe. Co więcej w art. 6 ust. 2 ustawy zawarto delegację dla rady gminy do określenia wyłącznie warunków odpłatności za pomoc w dożywianiu, o którym mowa w ust. 1 art. 6 tej ustawy. Wskazanie przez Radę dodatkowych kryteriów umożliwiających nieodpłatne korzystanie z posiłków nie znajduje oparcia w przepisach ustawy.
Co więcej zapis ten przesądza o wewnętrznej sprzeczności w uchwale Rady Gminy, ponieważ na podstawie regulacji § 5 uchwały możliwe jest nieodpłatne udzielenie pomocy w formie posiłku w całkowitym oderwaniu od kryterium dochodowego określonego przez Radę w § 3 uchwały.
Za wadę tej regulacji należy uznać także i to, że ewentualne przyznanie pomocy wspomnianej grupie uprawnionych nie nastąpi z mocy uchwały lecz w drodze decyzji kierownika ośrodka.
Uchwała podjęta na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 2 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" jest aktem prawa miejscowego obowiązującym na obszarze Gminy Batorz.
Jako akt prawa miejscowego powinna być zredagowana w taki sposób, by dla przeciętnego adresata była zrozumiała, tzn. by adresat jej przepisów wiedział, w jaki sposób ma się zachować i nie miał żadnych wątpliwości co do tego, jaką regułę postępowania wyznacza dany przepis, a organ stosujący ten przepis wiedział, w jaki sposób go zinterpretować. Przepis prawa miejscowego musi być sformułowany w sposób precyzyjny i czytelny, tak by wynikało z niego, kto, w jakich okolicznościach i jak się powinien zachować, żeby osiągnąć skutek wynikający z tego przepisu. Adresat aktu nie może być zaskakiwany treścią nieostrych czy też niepełnych przepisów. Zakres uchwały winien zapewnić ten sam poziom praw i obowiązków dla adresatów znajdujących się w identycznej sytuacji.
Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 6 czerwca 1995 r., sygn. akt SA/Gd 2949/94, OwSS 1996/3/91) uchwały podejmowane przez organy samorządowe muszą zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego. Teza przedmiotowego orzeczenia będzie miała zastosowanie tym bardziej do aktów prawa miejscowego, które zawierają normy prawa powszechnie obowiązującego na terenie gminy.
W § 6 ust. 1 uchwały ustalono, iż przyznanie pomocy w formie posiłku następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu za zgodą osoby zainteresowanej.
W § 6 ust. 2 wskazano podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy w formie posiłku w przypadku dzieci i młodzieży.
Uregulowanie to w istotnym stopniu narusza prawo, tj. art. 102 ustawy o pomocy społecznej, w którym wskazano, że świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek lub z urzędu, a uprawnionymi do składania wniosku są: osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy albo inna osoba, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. W opinii organu nadzoru, zastosowana w § 6 ww. uchwały regulacja stanowi niedokładne powtórzenie regulacji ustawowej.
Z normatywnego charakteru przedmiotowej uchwały wynika konieczność formułowania zawartych w nim postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizując delegację ustawową. Stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego akty prawa miejscowego winny regulować kwestie wynikające z delegacji ustawowej w taki sposób, by przyjęte w oparciu o nie normy uzupełniały wydane przez inne podmioty przepisy prawa powszechnie obowiązującego kształtujące prawa i obowiązki ich adresatów. Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nieobjętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt jest kierowany. Zatem, z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikowaniu wiążących norm o charakterze powszechnie obowiązującym. Przedstawione stanowisko znajduje odzwierciedlenie w utrwalonej linii orzeczniczej, uznającej za niedopuszczalne powtórzenie regulacji ustawowych, bądź ich modyfikacji przez przepisy prawa miejscowego. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 października 1999 r. (sygn. II SA/Wr 1179/98, OSS 2000/1/17) uznał, że \"uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie może regulować jeszcze raz tego, co zostało zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako istotnie naruszająca prawo, jest nieważna. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy\".
Podobne zarzuty można podnieść w stosunku do regulacji § 2 uchwały, stanowiącego, iż z pomocy w zakresie dożywiania mogą korzystać: dzieci, uczniowie, osoby i rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy.
Powyższą regulacją rada określiła krąg uprawnionych do otrzymywania pomocy w zakresie dożywiania oraz formy jej udzielania, do czego nie była uprawniona z uwagi na fakt, iż kwestie te wyczerpująco reguluje art. 3 pkt 1) ustawy. Powtórzenie ustawowej regulacji nie znajduje zatem żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach.
Organ uchwałodawczy gminy może dokonywać regulacji prawnych tylko w takim zakresie, w jakim został wyraźnie do tego upoważniony.
Jak wskazuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2003 r. (sygn. akt I SA/Lu 882/02), rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu upoważnienia udzielonego jej przez ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, a w tych działaniach nie może wkraczać w materię uregulowaną ustawą. Uchwała rady gminy, będąca aktem prawa miejscowego, jest jednocześnie źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji), musi zatem respektować unormowania zawarte w aktach wyższego rzędu.
Dodać należy, iż uchwała nie może być traktowana jako informator o innych obowiązujących przepisach. Regulacja uchwały powinna być adekwatna do zakresu delegacji udzielonej Radzie, jak też staranna i jednoznaczna.
Pobocznie należy zauważyć, iż w podstawie prawnej uchwały Rada Gminy Batorz powołała nie mający zastosowania w przedmiotowej sprawie przepis art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.
Świadczenia te obejmują usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. Regulacja art. 96 ust. 4 nie upoważnia rady do rozstrzygania o kwestiach zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania.
Delegacja do podjęcia uchwały dotyczącej pomocy w zakresie dożywiania, zawarta w art. 6 ust. 2 ustawy z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\", upoważnia radę gminy jedynie do podjęcia uchwały określającej warunki odpłatności za udzieloną pomoc, a nie do zwrotu wydatków na udzielanie tej pomocy.
W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/177/10 we wskazanym zakresie jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

~hmm

Napisano: 07 sty 2014, 17:36


No właśnie...

\"Pobocznie należy zauważyć, iż w podstawie prawnej uchwały Rada Gminy Batorz powołała nie mający zastosowania w przedmiotowej sprawie przepis art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.
Świadczenia te obejmują usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. Regulacja art. 96 ust. 4 nie upoważnia rady do rozstrzygania o kwestiach zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania.\"
~ooo

Napisano: 12 sty 2014, 21:36

Są już pierwsze uchwały opublikowane w Dz.Urz. miedzy innymi w mazowieckim, polecam lekturę. Opublikowane uchwały z OPS Radom i chyba Zakrzewo.
~mloda stara

Napisano: 12 sty 2014, 21:38

Co myślicie o tych uchwałach szczególnie o pomocy rzeczowej, ewidentnie pod pomoc rzeczową podciągnięte są posiłki.
~mloda stara


  
Strona 9 z 12    [ Posty: 114 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x