Pomoc państwa w zakresie dożywiania: Uchwała/ Program rządowy/ oceny - uwagi - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 6 z 12    [ Posty: 114 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 02 sty 2014, 11:08

Wszystkiego dobrego w Nowym Ro9ku!

Kochani co robicie w kwestii pisania podstawy prawnej decyzji na dozywianie dzieci w szkołach|??????
~bedzia

Napisano: 02 sty 2014, 11:08

Wszystkiego dobrego w Nowym Ro9ku!

Kochani co robicie w kwestii pisania podstawy prawnej decyzji na dozywianie dzieci w szkołach|??????
~bedzia

Napisano: 02 sty 2014, 11:08

Wszystkiego dobrego w Nowym Ro9ku!

Kochani co robicie w kwestii pisania podstawy prawnej decyzji na dozywianie dzieci w szkołach|??????
~bedzia

Napisano: 02 sty 2014, 11:43

bedzia aleś sie rozpisała
~ewa

Napisano: 02 sty 2014, 12:11

ponawiam
~matylda

Napisano: 02 sty 2014, 22:13


UCHWAŁA NR


Rady ...........................

z dnia

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania
wsparcia w ramach programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\"
oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek
dyrektora szkoły lub przedszkola.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. ), art. 8 ust. 2, art. 17 ust.2 pkt 4, art. 96 ust. 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm. )


Rada .......................
uchwala co następuje:

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 150 % kryterium ustawowego
dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające osoby
i rodziny do uzyskania wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności, do udzielenia posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

§ 2. Do wysokości 150% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków
dokonanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
za udzielone świadczenie pieniężne na zakup posiłku
lub żywności, za udzielony posiłek, za udzielone świadczenie
rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

§ 3. Na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola udziela się pomocy w ramach programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci i uczniów
w formie posiłku, bez decyzji administracyjnej przyznającej posiłek
oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, maksymalnie
dla 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolu na terenie
gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi/Wójtowi .................

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 2 stycznia 2014r.

Przewodniczący
Rady ..................
~...

Napisano: 02 sty 2014, 23:56

art96 ust.4

Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobo-wiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

4. Rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadcze-nia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych.

a posiłek jest świadczeniem niepieniężnym to dlaczego w uchwale mówi się o posiłku
~maria

Napisano: 03 sty 2014, 1:29

To jak jest z tym programem dożywiania na lata 2014-2020 - bo u nas w GOPS nie przyjmują wniosków bo nie ma przepisów wykonawczych do uchwały.
~aha...

Napisano: 03 sty 2014, 9:59

Urząd Wojewódzki w Kielcach przesłał pismo w sprawie dożywiania w którym pisze min.
Ze środków przekazanych w ramach programu gminy mogą udzielać wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.
Ze środków przekazanych gminom w ramach Programu udziela się wsparcia w szczególności:
1/dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
2/ uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
3/osobom i rodzinom znajdujących w sytuacji wymienionych w art. 7 ustawy w szczególności osobom samotnym, chorym itp.
- w formie posiłku, świadczenia na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zgodnie z art.8 ust. 2 ustawy gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.

No i co Wy o tym sądzicie.
Wg mnie to min. posiłek dzieciom w szkołach dajemy obecnie do kryterium 150 % bez uchwały, a zasiłek celowy na zakup żywności obecnie do 100 % a po uchwaleniu
~pawel

Napisano: 03 sty 2014, 15:02

Podwyższenie kryterium tylko do zasiłku celowego jakim jest świadczenie na zakup posiłku lub żywności.Stanowisko Ministerstwa o pdwyższaniu kryterium do posiłku w oparciu o art.96 ust,2 ustawy o pomocy społecznej świadczy o braku znajomości tej ustawy.Posiłek to świadczenie niepienięzne a więc jakie kryterium z art.8 ? a po drugie świadczenia tego nie ma w art.96ust2 / nie jest pomocą rzeczową tylko wyodrębnionym świadczeniem art.36 pkt.2 lit.j.Zatem moim zdaniem tylko uchwała o podwyższeniu kryterium do świadczenia pieniężnego /zasiłku celowego/.Za posiłki dotacja do 150% kryterium bez żadnych uchwał rady.Decyzje tylko w oparciu o ustawę o pomocy,uchwała R.M nie jest żródłem prawa i nie można na nią się powoływać w podstawie decyzji.
~R.p


  
Strona 6 z 12    [ Posty: 114 ]

Oprócz Pomoc państwa w zakresie dożywiania: Uchwała/ Program rządowy/ oceny - uwagi - Pomoc społeczna (forum ogólne) przeczytaj również:


Dodatek mieszkaniowy
brak podpisu
jaki wywiad przy stałym
składka zdrowotna i zasiłek stały
wielodzietność
Weryfikacja w systemie pomost
zasiłek stały- nienaleznie pobrany- program
40 zł na uchodźca - przedłużenie
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x